Gevolgen letselschade

Financiele schade

Juridische kosten bij letselschade

Wie betaalt de juridische kosten bij letselschade?

Als slachtoffer van letselschade wilt u verhaal halen bij de – volgens u – aansprakelijke partij. In de regel schakelt u dan de hulp in van een letselschadespecialist of letselschade advocaat en wie gaat de juridische kosten betalen?

In de regel draagt u als opdrachtgever de kosten maar bij letselschade is het de aansprakelijke partij of de betreffende verzekeraar die voor de kosten zal opdraaien.

Dit is in Nederland in de wet vastgelegd en is van toepassing op de kosten voor juridische hulp bij letselschade en voor alle kosten die gemaakt zijn bij het verkrijgen van hulp door experts. Het moet dan wel zo zijn dat er overeenstemming is over de aansprakelijkheid, dat de ingeschakelde hulp redelijk is en dat de kosten voor hulp ook in overeenstemming zijn met de omstandigheden.

juridische kosten bij letselschade advocaat verhalen

Kosten op rechtsbijstand verhalen

Mede gelet op het feit dat de kosten van rechtsbijstand alleen verhaald kunnen worden wanneer de aansprakelijkheid vaststaat, zullen onze letselschade advocaten zich in eerste instantie vooral richten op het bepalen van de aansprakelijkheid. Wordt de aansprakelijkheid erkend of komt de aansprakelijkheid later vast te staan, dan kan het slachtoffer alle redelijke kosten verhalen en is zijn financiële risico beperkt.

Afspraken over juridische kosten bij letselschade

In alle gevallen zullen wij goede afspraken maken over de kosten, met name als:

 1. De aansprakelijkheid nog niet erkend is
 2. Beroep gedaan wordt op eigen schuld hetgeen leidt tot een procentuele vergoeding van de kosten
 3. De aansprakelijke partij/de verzekeraar het standpunt innemen dat de kosten onredelijk hoog zijn
 4. Een gerechtelijke procedure wordt opgestart wanneer het geen deelgeschilprocedure is.

Wij leggen de gemaakte afspraken altijd schriftelijk vast waardoor verrassingen achteraf worden voorkomen.

Prijsafspraken letselschadeadvocaat

Onze letselschadespecialisten en -advocaten zullen werk- en prijsafspraken duidelijk vast leggen. Neem bij twijfel of onduidelijkheden altijd contact met ons op.

Wij controleren ook of u aanspraak kunt maken op een rechtsbijstandverzekering en of in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging).

De advocaat houdt een administratie bij van de bestede tijd en onderbouwd de verrichte werkzaamheden. Bijzondere factoren zijn afhankelijk van de ervaring van de jurist die de zaak behandelt en van de aard van de zaak. Bij de vordering van de letselschade wordt ook gekeken naar de grootte van het bedrag dat wordt uitgekeerd aan letselschade. Op basis hiervan wordt een vermenigvuldigingsfactor over het basis honorarium gebruikt om dit te berekenen.

Juridische kosten letselschade via Hijink Advocaten

Download afspraken

Declaratie methoden

In beginsel werkt ons kantoor op basis van uurtarief. Er bestaat echter wel ruimte om hiervan af te wijken. U bespreekt dit altijd met uw advocaat. Er bestaat geen verplichting om af te wijken van het declareren op basis van uurtarief.

Op basis van een uurtarief. Ons standaard uurtarief bedraagt € 220 exclusief btw en kantoorkosten (6%).

 • Uren x uurtarief
  Het uurtarief hangt af van de vereiste specialisatie/deskundigheid, aard en belang van de zaak. Hiervoor kan een opslag worden gerekend of een matiging worden toegepast.
 • Uren x uurtarief, maar dan gedeeltelijk afhankelijk van het resultaat
  Er kunnen twee tarieven worden afgesproken. Een lager tarief als het afgesproken resultaat niet wordt gehaald, een hoger tarief als de doelstelling wel wordt bereikt.
 • Een vast bedrag (per handeling/fase)
  Er kan een gefixeerd bedrag worden overeengekomen per handeling, zaak of actie.
 • Jaarcontract/kaderafspraak
  Een dergelijke afspraak is zuiver maatwerk. Er worden afspraken gemaakt over declaraties in te behandelen zaken, tarieven en factoren (spoedeisendheid, specialistische kennis of het belang en de aard van de zaak).
 • Incassotarief
  Hierbij gaat het zuiver om zaken waarbij de nadruk ligt op het invorderen van gelden. Zodra inhoudelijk verweer gevoerd moet worden, vervalt het incassotarief en dienen ‘nieuwe’ afspraken te worden gemaakt.
 • Combinaties
  Andere methoden bestaande uit een combinatie van het bovenstaande zijn bespreekbaar. Dit natuurlijk binnen de grenzen van de beroeps- en gedragsregels van de advocaat.

Kosten juridische bijstand

In beginsel moet de aansprakelijke partij op basis van wet en jurisprudentie de redelijke kosten van rechtsbijstand vergoeden. Wij zullen onze declaratie, maar ook die van door ons ingeschakelde medisch adviseur(s), arbeidsdeskundigen en rekenkundige, rechtstreeks te verhalen op de aansprakelijke partij. U hoeft deze daarom niet voor te financieren. Wij vragen u om deze reden een machtiging (en akte van cessie) te ondertekenen. Zolang wordt geprobeerd buiten rechte te komen tot een regeling en de kwestie niet voor de rechter hoeft te worden gebracht, heeft u in beginsel geen eigen bijdrage of risico. Dit kán anders zijn indien u besluit over te stappen naar een andere belangenbehartiger, zelf de schaderegeling frustreert of eigen schuld heeft aan het ongeval. Als dit zo is dan berichten wij u daarover en maken vooraf afspraken met u.

Medische informatie

Zodra aansprakelijkheid is erkend, gaan wij over tot het in kaart brengen van de (letsel)schade. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij schadegegevens en medische informatie inwinnen. Ik heb een medische machtiging ingesloten. Ik verzoek u deze in te vullen en te ondertekenen. Door ondertekening van de medische machtiging geeft u onze arts en de behandelaar toestemming om kennis te nemen van de medische informatie en deze door te zenden aan derden (medisch adviseur van verzekeraar). Mijn arts beoordeelt deze medische stukken en brengt onder andere advies uit over het letsel, de beperkingen en het te verwachten verloop met eventuele restgevolgen. Uw
medische informatie zal vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld.

Schadestaat en bevoorschotting

Als gevolg van het ongeval ontstaat vaak direct materiële schade. Hierbij kunt u denken aan schade aan uw voertuig, kleding of zaken. Maar ook kan er in de (nabije) toekomst schade ontstaan. U kunt bijvoorbeeld denken aan verminderde inkomsten uit arbeid, een hulp in de huishouding of een tuinman. De schadeposten worden verwerkt in een schadestaat. Ik wijs u er vast op zo veel mogelijk bonnetjes te bewaren van de uitgaven die u doet. Ook kan het verstandig zijn zelf een overzicht bij te houden. Periodiek wordt de schadestaat geactualiseerd en aan u toegezonden. Als blijkt dat er een tekort is, vragen wij de aansprakelijke partij een voorschot aan u te verstrekken.
Voor de volledigheid merk ik op dat u een schadebeperkingsplicht heeft. Dit houdt in dat kosten die redelijkerwijs voorkomen hadden kunnen worden, in principe niet hoeven te worden vergoed door de aansprakelijke partij. U kunt altijd overleggen met ons.

Immateriële schade (smartengeld)

Smartengeld heeft zuiver een compensatiefunctie. Het kan uiteraard de pijn en het ongemak niet wegnemen, maar het is een manier om u in staat te stellen zelf vreugde te vinden door wat met die immateriële schadevergoeding kan worden gedaan. De omvang van het smartengeld zal pas kunnen worden bepaald wanneer de verwondingen zijn genezen of het niet de verwachting is dat deze verder zullen verbeteren of verslechteren (de medische eindtoestand). Wel kan er een voorschot op het smartengeld worden uitgekeerd.
De hoogte van het smartengeld wordt bepaald aan de hand van gerechtelijke uitspraken in “vergelijkbare” situaties. Hierbij wegen factoren als leeftijd, de duur van de ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit, uitoefening van hobby’s, duur van arbeidsongeschiktheid enzovoort.

Voorschotten

Omdat de schade vaak behoorlijk kan oplopen en nog geen afwikkeling in zicht is, kunnen wij de aansprakelijke partij vragen om een voorschot op de uiteindelijke schade uit te keren. Dit gebeurt vaak als de afwikkeling van een letselschadezaak lang duurt.

Afwikkeling

In veel gevallen is het verstandig om pas tot een eindregeling te komen als er sprake is van een medisch eindstadium. Hierbij moet er zowel lichamelijk als emotioneel een stabiele situatie zijn ontstaan. Als sprake is van toekomstige onduidelijkheden kan in de afwikkelingsovereenkomst een voorbehoud worden opgenomen. Het is goed te weten dat de schadevergoeding in beginsel belastingvrij (IB) is, daarom wordt vaak een ‘belastinggarantie’ verstrekt.

Naar de rechter

Omdat ons kantoor beschikt over zowel gespecialiseerde advocaten als letselschadespecialisten, zijn wij bij uitstek geschikt u bij de schikkingsonderhandelingen en een eventuele gerechtelijke procedure te begeleiden. Dit leidt niet tot vertraging en u houdt uw vaste aanspreekpunt. Soms rijzen er geschilpunten die zonder tussenkomst van rechter niet te overbruggen lijken. Op het moment dat een gerechtelijke procedure uitkomst moet bieden, treedt een andere wettelijke regeling in werking. Dit houdt in beginsel in dat ieder de eigen advocaatkosten draagt. Een rechter kan een partij veroordelen in de kosten, meestal de in het ongelijk gestelde partij, maar is dit niet verplicht. Bij een zogenaamd deelgeschil is de kosten veroordeling meestal wel ruimer. Voordat een gerechtelijke procedure wordt gestart worden de kansen en de risico’s met u besproken.

Gefinancierde rechtsbijstand

Soms kan het zijn dat u in aanmerking komt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand; uw kosten zouden dan beperkt blijven tot betaling van onder meer vast recht, een eigen bijdrage en mogelijk een kostenveroordeling. Als dat het geval is, kan worden besloten een voorwaardelijke toevoeging aan te vragen. Ons kantoor beslist per situatie of wij uw zaak daadwerkelijk op deze basis in behandeling nemen. Mocht u voor toevoeging in aanmerking komen, maar daar vanaf willen zien, dan vragen wij u een verklaring te tekenen waarin u dit bevestigt.

Rechtsbijstandverzekering

Voor het geval u een rechtsbijstandverzekering heeft, attendeer ik u er op dat in de
polisvoorwaarden vaak is opgenomen dat u de schade moet melden bij de rechtsbijstandsverzekeraar. Doet u dat niet dan kan de rechtsbijstandsdekking vervallen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft overleggen wij altijd met de verzekeraar voor een zaak over te nemen, en zorgen ervoor dat de dekking behouden blijft.

Identificatieplicht

In het kader van verschillende wettelijke regelingen moet Hijink Advocaten haar klanten identificeren. Dit houdt in dat wij u vragen om tijdens een gesprek een geldig legitimatiebewijs te laten zien.

Beroepsaansprakelijkheid

Hijink Advocaten heeft ten behoeve van haar klanten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten die in voorkomende gevallen dekking geeft tot € 2.500.000,-.

Ook interessant

 1. claimen kosten huishoudelijke hulp
 2. aanpassingen in uw woning
 3. letselschadeadvocaat met dubbel keurmerk.

Download afspraken

Het was voor mij een bijzondere prettige ervaring dat men de nasleep van het ongeval van mij overnam en behartigde. De vakmensen van Hijink Advocaten hebben dit voor mij op een uitstekende wijze gedaan in  de moeilijke tijd na het ongeval. Het gaf me de rust om me volledig te concentreren op m’n herstel en me niet druk te maken over (vervelende) nasleepzaken! Tactvol en deskundig was de benadering, aan alles werd gedacht. Het heeft zeker bijgedragen aan een snel herstel. Na anderhalf jaar weer een ongeval; ook dit werd snel en vakkundig behartigd. Ik vond dit erg bijzonder; een ongekende hulp en nog gratis ook !! Ten slotte; Ik zal Hijink Advocaten aan anderen aanbevelen om hun belangen te laten behartigen. In goede gezondheid.

dhr. Wim Heurneman, Doetinchem

Onze specialisten

Oscar Hijink
Mark Visser
Marit Herngreen
Ela Timmermans
Rianne Bockhoven
Eelco Driessen

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat