Smartengeld

Smartengeld is een vorm van schadevergoeding in geld voor geleden leed, gederfde levensvreugde, kortom immateriële schade. Smartengeld kan door een letselschade advocaat gevorderd worden op basis van artikel  6:106 Burgerlijk Wetboek.

Grofweg kan een schadevergoeding bestaan uit een vergoeding voor geleden materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is bijvoorbeeld autoschade, zaakschade, verlies van inkomen, kledingschade en medische kosten. Immateriële schade wordt ook wel genoemd letselschade of smartengeld. De grondslag voor smartengeld is te vinden in het genoemde artikel 6:106. Daarin wordt letterlijk opgesomd wanneer iemand met letselschade recht heeft op de immateriële schadevergoeding. Dit kan zijn:

 • door lichamelijk of geestelijk letsel;
 • bij schending in de eer of goede naam of;
 • op andere wijze in zijn persoon is aangetast;
 • als sprake is van het oogmerk (bedoeling) om immateriële schade toe te brengen of;
 • wanneer er sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een familielid.

Lichamelijk letsel

Bij een schadevergoeding voor smartengeld is er meestal sprake van lichamelijk letsel, letselschade. Deze letselschade kan op verschillende manieren zijn ontstaan, denk aan een verkeersongeluk, arbeidsongeval, medische fout of een ander ongeval. De vergoedingen voor smartengeld zijn de laatste jaren niet fors gestegen. Tegenover veel omringende landen zijn de smartengeldvergoedingen ook wat lager.

In de meest ernstige gevallen wordt een schadevergoeding uitgekeerd van €100.000 of hoger. Hierbij moet worden gedacht aan een dwarslaesie, bijzonder ernstig hersenletsel. Ook is een hoge smartengeldvergoeding toegekend aan iemand die was besmet met HIV, met de wetenschap dat hij hieraan zou overlijden.

smartengeld berekenen letselschade-advocaat
Laat uw smartengeld berekenen door een letselschade-advocaat

Door de rechtbank Den Bosch is in 2007 een bedrag toegewezen van €150.000 aan iemand die door mishandeling blijvend zeer zwaar lichamelijk en geestelijk letsel was toegebracht. De letselschade bestond uit een eenzijdige verlamming, zwaar hersenletsel, verlies van en oog. Het slachtoffer was rolstoel gebonden geworden. De uitspraak van de rechtbank Den Bosch is te vinden onder nummer LJN:BA2723.

Hoogte of berekenen smartengeld

In Nederland wordt smartengeld berekend vanuit de smartengeldgids. Hierin staan veel uitspraken over de hoogte van het smartengeld dat door rechters eerder werd toegewezen. Gekeken wordt in de smartengeldgids of er een enigszins te vergelijken situatie is geweest. Daar wordt dan aansluiting bij gezocht.

In sommige landen in Europa worden hoger bedragen aan smartengeld uitgekeerd. Daar staat wel vaak tegenover dat de andere te claimen schadeposten niet aanwezig zijn of beperkt(er) is. Niet altijd is dat zo. Het is dus moeilijk deze bedragen smartengeld met elkaar te vergelijken. Maar in zijn algemeenheid kan wel gesteld worden dat de bedragen voor smartengeld in Nederland gematigd zijn.

Psychisch letsel

Hoewel het vaak zo is dat lichamelijk letsel gepaard gaat psychisch letsel, kan ook bij alleen psychisch of geestelijk letsel een smartengeldvergoeding worden toegekend.

Bereken het smartengeld

Het bekendste voorbeeld is die van een moeder die wordt geconfronteerd met de zeer ernstige letsels van haar kindje direct na het ongeluk. Ook zal iedereen zich nog wel de Koninginnedag herinneren waarop een automobilist op de menigte inreed. Naast diverse lichamelijk gewonden en enkele overleden slachtoffers, werden omstanders geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen.

Een schadevergoeding voor psychisch letsel wordt niet zomaar toegekend. Er moet sprake zijn van meer dan een geestelijk onbehagen. Ook zal het psychisch leed moeten worden vastgesteld door een deskundige, veelal een psychiater die een in de psychiatrie erkend ziektebeeld kan vaststellen. In de regel wordt ook wel een medische behandeling vereist van het geestelijke letsel (HR 9 mei 2003, RvdW 2003, 92 en HR 9 juli 2004, NJ 2005, 391).

Berekenen van het smartengeld

Het berekenen van het smartengeld gebeurt door te kijken naar alle omstandigheden die er meespelen. Het is aan te raden hier altijd een letselschade-advocaat voor te raadplegen. Factoren die meespelen zijn onder andere de:

 • leeftijd van het slachtoffer;
 • ernst van de verwondingen, beperkingen en de rest verschijnselen;
 • duur van de ziekenhuisopnames en revalidatie;
 • de mate van arbeidsongeschiktheid, wel of niet hervatten eigen werk;
 • beperkingen in hobby’s;
 • mate van bewustzijn.

Advies letselschade advocaat bij smartengeld

Bepalen of u recht heeft op smartengeld en het berekenen van de hoogte van het smartengeld is zeer specialistisch werk. Het is zeer verstandig om altijd contact op te nemen met een letselschade-advocaat. Wilt u meer weten? Bel vrijblijvend met onze letselschade advocaat via 0800 44 55 000

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat