Letselschadespecialist

Een letselschadespecialist is een onbeschermde titel en dus niet te vergelijken met een letselschade advocaat of meester in de rechten hoewel een letselschade advocaat zelf andersom wel vaak gebruik maakt van de term letselschadespecialist.

Hetzelfde geldt voor de term juridisch adviseur of jurist. Beide benamingen zijn geen beschermde titel en geven dus geen enkele garantie voor de kwaliteit. In de praktijk heeft iemand die de term jurist gebruikt wel vaak een juridische opleiding gevolgd, bijvoorbeeld een HBO-studie rechten, maar dat is dus niet gegarandeerd. In principe mag dus iedereen zichzelf jurist noemen.

Bij Hijink Advocaten werken juristen (met opleiding), meesters in de rechten en advocaten. Al onze letselschadespecialisten hebben een gespecialiseerde opleiding behaald en worden voortdurend geschoold, bijgeschoold en getoetst. Wij hebben beschikken over een breed team van ervaren en hooggeschoolde specialisten en advocaten. Hierover later in dit artikel meer.

Een letselschadespecialist is iemand die juridische diensten verleent aan slachtoffers van letselschade in de vorm van lichamelijk en geestelijk letsel door nalatigheid van een persoon, organisatie of overheidsinstelling of om het even welke juridische entiteit. Personenschade is elke vorm van letsel die een persoon oploopt. Onder het begrip valt lichamelijk letsel, maar ook geestelijk letsel. Personenschade moet worden onderscheiden van zaakschade.
Zaakschade is schade aan bezittingen. Een letselschadespecialist houdt zich in eerste lijn bezig met het verhalen van de lichamelijke en geestelijke schade en de materiële schade die ontstaat vanuit het letsel. Letsel kan veroorzaakt zijn door uitglijden, vallen en struikelen, verkeersongevallen, defecte producten, letsel ontstaan op de werkvloer of door professionele nalatigheid of onrechtmatig handelen.

Het verschil tussen een letselschadespecialist en een letselschade advocaat is dat advocaten bevoegd zijn te procederen bij de kantonrechter, de rechtbank en het hof. Letselschadespecialisten – niet advocaten – mogen volgens de hoofdregel procederen bij de kantonrechter als het belang onder de 25.000 euro blijft.

De term advocaat is een beschermde titel. Om als advocaat werkzaam te worden, moet een universitaire rechtenstudie worden gevolgd en een 3-jarige beroepsopleiding tot advocaat. Een advocaat wordt beëdigd bij een rechtbank. Een advocaat heeft een wettelijk beroepsgeheim. Hij kan niet gedwongen worden als getuige te verklaren over zaken die hem in zijn functie worden toevertrouwd. Er bestaat in burgerlijke zaken een wettelijk verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Een partij is verplicht een advocaat aan te stellen in civiele procedures bij de rechtbank.

In de praktijk is het bevorderlijk voor het behalen van uw recht wanneer u een letselschadespecialist in de hand neemt die zelf ook letselschade advocaat is of verbonden is aan een organisatie met letselschade advocaten in dienst. Dit heeft een preventieve werking naar de verantwoordelijke partij omdat ze van voren af aan weten dat een rechtelijke gang mogelijk is.

Accreditaties

 • opleidingen
 • diploma’s
 • ervaring
 • bijscholing
 • certificatie

Er zijn diverse organisaties die opleiding, toetsing, bijscholing en certificatie aanbieden om ervoor zorg te dragen dat de letselschadespecialisten ook kunnen aantonen dat ze zich gespecialiseerd hebben in het vakgebied. Voor u als slachtoffer van letselschade is het geruststellend om te weten dat u geholpen wordt door een ter zake deskundige persoon en professioneel geleid kantoor. Advocaten mogen op vrijwel elk rechtsgebied actief zijn maar het is natuurlijk verstandig om te werken met een ervaren specialist.

Alvorens een letselschadespecialist een zaak aanneemt vindt er eerst een gratis interview plaats al dan niet op kantoor, bij u thuis of telefonisch. Dit is nodig om een beeld te krijgen van de basale omstandigheden van het ongeval en zo te kunnen bepalen of er een juridische basis is voor een claim. De aard van het ongeluk wordt besproken en de betrokken partijen. Een letselschadespecialist mag een zaak afwijzen als hij of zij denkt dat de zaak geen stand houdt.

Wat zijn de kosten van een letselschadespecialist?

Veel mensen willen weten wat de kosten zijn van een letselschade advocaat. De aansprakelijke partij betaalt de kosten van uw letselschade advocaat. Dit staat in de wet. Een deel van uw schade bestaat namelijk uit de kosten die u maakt om uw schade te verhalen. Dit noemen we buitengerechtelijke kosten. Deze aansprakelijke partij die uw letselschade betaalt, betaalt daarom ook de kosten voor het inschakelen van een belangenbehartiger bij letselschade.

Het is goed om te weten dat het inschakelen van juridische hulp bij letselschade bijna altijd gratis is. Wettelijk gezien moet de aansprakelijke partij de kosten vergoeden van de ingeschakelde letselschadespecialist. U betaalt ook geen eigen bijdrage of eigen risico.

Heeft u vragen? Bel dan gratis ons landelijk nummer 0800 44 55 000. U ontvangt direct advies. Of stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl. Ook kunt u hieronder uw gegevens achterlaten zodat wij u kunnen bellen.

Organisaties waarbij Hijink Advocaten is aangesloten en die helpen om het niveau van onze advocaten en juridische specialisten op peil te houden:

Vereniging Letselschade Advocaten LSA
Niet iedere advocaat mag zich LSA Letselschade Advocaat noemen. Dat mogen alleen de leden van de Vereniging LSA (Letselschade Advocaten). Voor LSA Advocaten gelden de hoogst denkbare kwaliteitseisen, die op allerlei manieren gewaarborgd worden. Voor slachtoffers én veroorzakers.

De Letselschaderaad
De Letselschade Raad biedt organisaties uit de letselschadepraktijk en gezondheidszorg een forum voor overleg. De activiteiten worden ook gefinancierd door de overheid. De Raad ontwikkelt: gedragscodes, Richtlijnen voor schadevergoeding en houdt toezicht op kwaliteit

NIVRE register-expert personenschade
Het NIVRE vereist van de NIVRE Register-Experts binnen deze branche diverse vaktechnische opleidingen en seminars die een goede aanvulling zijn op de (hogere) opleiding en hun kennis scherp houdt. Het NIVRE besteedt naast de aandacht voor de (verzekerings)technische kennis en vaardigheid ook veel aandacht aan de communicatievaardigheid, de integriteit en het gedrag van de NIVRE Register-Experts. Een expert vormt tenslotte de spil in het schadeproces, dat snel en vakkundig behandeld dient te worden en het belang van partijen moet dienen.

Eigen arbeidsdeskundige en medisch adviseur
Een belangrijk aspect bij het bepalen van de schade is inzage in de medische gevolgen van het letsel en de invloed die het letsel heeft op de uitoefening van het werk. Hijink Advocaten heeft eigen specialisten op dit gebied zodat zij snel intern kunnen schakelen.

Waaruit bestaan de werkzaamheden van letselschadespecialisten?

Het onderzoeken van claims.
De advocaatkosten worden in Nederland in de regel betaald door de aansprakelijke partij. Ze zullen eventuele kosten in een langdurig traject dus eventueel moeten voorfinancieren. Hierdoor zullen ze van tevoren vaak veel aandacht geven aan het inventariseren van de aard van het ongeval en vervolgens een afweging maken.

Bewijs verzamelen.
Om een claim hard te kunnen maken is bewijs nodig. Wie eist, bewijst! In het Nederlandse rechtsstelsel is de hoofdregel dat de eisende partij zijn vordering moet bewijzen. Dit lijkt voor de hand te liggen, toch pakt dat niet altijd goed uit. Leg vanaf het begin vast:

 • Welke verwondingen u heeft;
 • waar u bent geweest;
 • wie u heeft behandeld;
 • welke kosten u heeft gemaakt.

Het onderzoek behelst het raadplegen van politie of het ongevalsrapport. Het kan zijn dat getuigen ondervraagd worden en verklaringen worden afgenomen. Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van specialisten om de schade op de plek van het ongeluk visueel vast te leggen. Vastlegging van materiële schade, camerabeelden of ander bewijsmateriaal. Bewijsmateriaal omvat ook medische rapportages en verslagen van werkgevers.

Onderhandelen met de betrokken verzekeringsinstanties.
De meeste mensen zijn het niet gewend om te onderhandelen. Letselschadespecialisten daarentegen wel en het is een belangrijke vaardigheid. Een letselschadespecialist neemt alle communicatie met de verzekeringsmaatschappij uit handen zodat u zich volledig kunt richten op herstel en voorkomt dat u uitspraken of handelingen doet die uw casus kunnen schaden.

Claim indienen.
Een letselschadespecialist kan een claim indienen bij de verzekeringsmaatschappij na een grondig onderzoek. In deze claim worden alle feiten ten aanzien van het ongeluk beschreven en worden de diverse schades beschreven en berekend waar het slachtoffer door toedoen van de aansprakelijke persoon mee geconfronteerd is.

Een pleidooi voorbereiden.
Als de verzekeraar weigert om een schaderegeling of vergoeding te treffen dan kan een letselschadespecialist een klacht indienen bij de verdedigende partij. In deze klacht worden de juridische argumenten verwoord waarin de aansprakelijkheid van de verdedigende partij wordt aangetoond. In deze klacht wordt ook overzicht gegeven van de geleden schade. De verdedigende partij heeft vervolgens in de regel 30 dagen om op de klacht te reageren.

Neem altijd contact op met een letselschadespecialist.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis!

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  mr. M.K. Herngreen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat