Smartengeld bij verminderd bewustzijn

Smartengeld bij verminderd bewustzijn: Smartengeld is een vergoeding voor hinder, ongemak en lijden dat een slachtoffer ervaart na een ongeluk. In het geval van zeer ernstig letsel speelt soms de vraag in hoeverre het slachtoffer daadwerkelijk pijn lijdt ven zich bewust is van de eigen situatie. Onlangs beoordeelde de rechtbank Rotterdam het recht op smartengeld van een vrouw die zeer ernstig gewond raakt bij een aanrijding op een zebrapad. Anderhalf jaar na de aanrijding overlijdt de vrouw. In deze anderhalf jaar verblijft de vrouw in een ziekenhuis en een verpleeghuis. De vraag is in hoeverre de vrouw zich daadwerkelijk bewust was van haar situatie.

In deze procedure maken de erfgenamen van een slachtoffer van een aanrijding op een zebrapad aanspraak op smartengeld. De rechter beoordeelt de hoogte van het smartengeld van de vrouw die zeer zwaar gewond raakt en anderhalf jaar na de aanrijding overlijdt. Smartengeld is een vergoeding voor leed, pijn en afname van levensvreugde. Het slachtoffer raakte zeer ernstig gewond, maar de vraag is of het slachtoffer zich bewust was van haar situatie:

‘Hierbij speelt tussen partijen vooral de vraag of [naam 1] na het ongeval zich bewust was van wat haar was overkomen en de situatie waarin zij zich na het ongeval bevond.’

Smartengeld bij verminderd bewustzijn

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Deze schade bestaat uit leed, pijn en afname van levensvreugde. In het verleden bepaalde een Nederlandse rechter al dat er recht bestaat op smartengeld voor de tijd die een slachtoffer in coma doorbrengt. De rechter kon niet vaststellen of de persoon in coma daadwerkelijk leed, maar wees de vordering wel toe. In deze zaak is het slachtoffer bij bewustzijn, maar is er door hersenletsel sprake van beperking van het bewustzijn. De rechter beschrijft het beoordelingskader voor smartengeldtoekenning:

‘Smartengeld vormt een naar billijkheid vast te stellen vergoeding voor het niet in vermogensschade bestaande nadeel dat is geleden door een persoon die als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, (lichamelijk) letsel heeft opgelopen (artikel 6:106 BW lid 1 en onder b BW). Bij de begroting moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van het geval, waarbij voor de omvang van de smartengeldvergoeding in het bijzonder bepalend is de aard, ernst en duur van het letsel, de pijn, de intensiteit van het verdriet en de gederfde levensvreugde en de gevolgen daarvan voor de betrokkene.’

Smartengeld bij verminderd bewustzijn, Rechtbank Rotterdam 17 mei 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:4911
Het slachtoffer raakt ernstig gewond bij een aanrijding op een zebrapad. Voor de hoogte van het smartengeld is van belang of de vrouw zich bewust was van haar situatie.

Smartengeld eisen als erfgenaam

Het recht op smartengeld gaat alleen over van de overledene naar de erfgenamen als tijdens het leven van het slachtoffer al aanspraak is gemaakt op smartengeld. Als het slachtoffer direct overlijdt of als het slachtoffer overlijdt voordat aanspraak is gemaakt op smartengeld dan hebben de erfgenamen geen recht op een smartengeldvergoeding. In dit geval maakte het slachtoffer bij leven aanspraak op smartengeld. Dit recht is vervolgens overgegaan naar haar echtgenoot. Na zijn overlijden is het recht vererfd door de eisers in deze procedure:

‘Bij leven van [naam 1] is aanspraak gemaakt op vergoeding van smartengeld. Na het overlijden van [naam 1] is het recht op de vergoeding van smartengeld vererfd op haar echtgenoot. Na zijn overlijden op 17 mei 2021 is het recht vererfd op [naam partij].’

Geen smartengeld bij direct overlijden

Nabestaanden krijgen affectieschade. Dit is een vorm van smartengeld voor naasten. Deze procedure ziet op een vergoeding voor het leed van het slachtoffer zelf. Deze vordering ontstaat alleen als het slachtoffer voor het overlijden een smartengeld vergoeding vraagt. De nabestaanden erven het recht op een smartengeldvergoeding dus alleen als bij leven aanspraak is gemaakt op smartengeld. In veel gevallen kunnen nabestaanden daarom geen smartengeld krijgen voor het leed van hun overleden naaste.

Geen emoties ervaren dus geen verlies van levensvreugde

Het slachtoffer raakt zeer ernstig gewond. Na de aanrijding verblijft zij in een ziekenhuis en een verpleeghuis waar zij overlijdt. Het letsel bestaat onder andere uit hersenletsel. Uit de medische informatie blijkt dat het slachtoffer pijn ervaart, zelf handelingen verricht en onder andere haar klein dochter herkent. Het bewustzijn van de vrouw is echter in vergaande mate beperkt. De rechter stelt vast dat niet blijkt dat de vrouw ook emoties ervaarde. Het slachtoffer lijdt dus wel pijn, maar emotioneel lijkt haar situatie geen effect op haar te hebben. De rechter stelt daarom vast dat er geen bewijs is van verlies van levensvreugde.

€ 150.000,– smartengeld bij verminderd bewustzijn

De eisende partij vraagt om € 200.000,– smartengeld. De rechter vergelijkt de aangedragen smartengeld voorbeelden met de onderhavige zaak. Het verschil is volgens de rechter dat het slachtoffer zich in dit geval waarschijnlijk niet bewust was van gederfde levensvreugde. Aan de andere kant wijst de rechter naar het zeer ernstige letsel, de ander half jaar waarin het slachtoffer pijn leed en het feit dat de vrouw met hoge snelheid werd aangereden terwijl zij een zebrapad overstak. Van het gevorderde bedrag van € 200.000,– wordt daarom € 150.000,– toegewezen:

‘De rechtbank is van oordeel dat als vergoeding voor de immateriële schade in onderhavige zaak een bedrag van € 150.000,- billijk is. Omdat niet is komen vast te staan dat [naam 1] levensvreugde heeft gederfd komt de rechtbank niet tot het door [naam partij] gevorderde bedrag van € 200.000,-. De rechtbank vindt de afwezigheid van (objectief) gederfde levensvreugde echter geen reden om de vergoeding te verminderen tot € 60.000 – zoals door AMS passend geacht -, mede ook gelet op de aard van de schade, de aard van de aansprakelijkheid en de periode van pijn die [naam 1] heeft geleden.’

Kosteloos een letselschade advocaat inschakelen

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 17 mei 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:4911

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat