Arbeidsongeval onvoldoende instructies en toezicht op onervaren werknemer

Een werknemer raakt gewond bij het losmaken en verplaatsen van zekeringspaaltjes op een treinwagon. Volgens de rechter is het op- en overslag bedrijf waar de man voor werkt aansprakelijk voor zijn letselschade. De gewonde werknemer kreeg geen of onvoldoende veiligheidsinstructies en bovendien werd de man direct zonder toezicht aan het werk gezet. Volgens de rechter is de werkgever daarom de zorgplicht niet nagekomen en aansprakelijk voor de schade.

De werkgever moet alle redelijke maatregelen nemen en instructies geven die nodig zijn om te voorkomen dat werknemers gewond raken. In deze recente uitspraak van de rechtbank Limburg zien we dat veiligheidsinstructies ook voor relatief eenvoudige handelingen noodzakelijk zijn en dat de werkgever moet nagaan of de werknemer de instructies begrijpt en moet toezien op de naleving van de veiligheidsinstructies. Ook werknemers die geen Nederlands spreken, moeten goede en heldere instructies krijgen. Dit betekent dat de werkgever mondelinge en schriftelijke instructies moet geven in een taal die de werknemer machtig is.

De gevallen werknemer breekt zijn spaakbeen en ellepijp en ontwricht zijn pols. Daarnaast is er sprake van knieletsel. Het slachtoffer schakelt een letselschade advocaat in om bij de rechter een schadevergoeding te eisen.

Arbeidsongeval onvoldoende instructies en toezicht op onervaren werknemer, Rechtbank Limburg 27 maart 2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:1494
De werknemer valt van een treinwagon bij het verplaatsen van stalen zekeringspaaltjes van 15 kilogram.

Onduidelijkheid over arbeidsongeval is in het nadeel van de werkgever

Het latere letselschade slachtoffer gaat aan het werk bij een overslag bedrijf. Het werk bestaat uit het verplaatsen van paaltjes die zijn bevestigd op een treinwagon. De werknemer zegt dat hij van een treinwagon is gevallen. De werkgever zegt dat de werknemer gewond raakte door een vallend ijzeren paaltje. Er zijn geen getuigen of beelden van het ongeval. Er bestaat dus onduidelijkheid over de manier waarop het arbeidsongeval plaatsvond. Volgens vaste rechtspraak wordt deze onduidelijkheid in het nadeel van de werkgever uitgelegd. Ook het letsel van de gevallen werknemer past volgens de rechter bij een val van een wagon. De rechter gaat er daarom van uit dat het verhaal van de werknemer klopt.

Zware palen verplaatsen is geen eenvoudige handeling

Het overslagbedrijf verdedigt zich door te stellen dat de werkzaamheden van de werknemer eenvoudig, simpel en ongevaarlijk waren. Daarom was het volgens het bedrijf niet nodig om uitvoerige veiligheidsinstructies te geven. De rechter denkt hier anders over. De palen zijn per stuk 15 kg en het verplaatsen van de palen is volgens de rechter niet eenvoudig. Dit betekent dat de werkgever goede en heldere instructies had moeten geven over de werkzaamheden:

‘Maasterminal stelt dat de aan [eiser] opgedragen werkzaamheden, het verplaatsen van zekeringspaaltjes op treinwagons, naar hun aard zeer eenvoudig, simpel en ongevaarlijk zijn. De kantonrechter volgt Maasterminal hier niet in. Uit de op de usb stick getoonde beelden, waarop de uit te voeren werkzaamheden worden gedemonstreerd, blijkt dat – anders dan Maasterminal stelt – de handeling niet eenvoudig is en dat de te verplaatsen palen zwaar zijn (15 kilo). Het betreffen bepaald geen eenvoudige huis-, tuin-, keukenwerkzaamheden.’

Zijn er veiligheidsinstructies gegeven?

De werknemer spreekt geen Nederlands. Een collega heeft hem korte instructies gegeven in het Engels. Hierbij zou zijn gezegd dat de man niet op de wagon mocht klimmen. Deze collega is vervolgens op een andere plek aan het werk gegaan. Schriftelijke instructies waren alleen beschikbaar in het Nederlands en niet in het Engels. De werknemer ontkent dat hij is gewezen op de risico’s en gevaren. De rechter concludeert dat niet is komen vast te staan dat de werknemer goede en heldere instructies kreeg voorafgaand aan het arbeidsongeval:

‘Door Maasterminal is weliswaar gesteld dat bij aanvang van de werkzaamheden door [naam 1] mondeling in het Engels instructies zouden zijn verstrekt aan [eiser] en dat [eiser] er daarbij op gewezen is dat hij niet op de wagon mocht klimmen, maar gelet op het verweer van [eiser] is dit niet komen vast te staan. Evenmin is komen vast te staan of [eiser] is gewezen op de risico’s en de gevaren die de werkzaamheden met zich meebrengen.’

Onvoldoende toezicht als veiligheidsinstructies wel zijn gegeven

Naast het geven van uitleg over veilig werken, had de werkgever ook toezicht moeten houden. Een korte instructie geven en de werknemer vervolgens zonder toezicht aan het werk laten gaan is onvoldoende om aan de zorgplicht te voldoen bij werkzaamheden met risico’s. De werkgever vond dat er sprake was van een huis-, tuin- en keukenongeval. Dit zijn alledaagse handelingen waarvan iedereen het gevaar kent. De rechter vindt de werkzaamheden, zoals we hierboven zagen, ingewikkeld. Bij ‘ingewikkelde’ werkzaamheden, werkzaamheden met risico’s, moet de werkgever er ook op toezien dat de veiligheidsinstructies goed zijn overgekomen en worden nageleefd. Ook als was komen vast te staan dat de werknemer was verteld dat hij niet op de wagons mocht klimmen, is de werkgever tekortgeschoten volgens de rechter:

’Indien er al vanuit zou worden gegaan dat de betreffende instructies daadwerkelijk zijn gegeven, dan nog heeft Maasterminal onder de gegeven omstandigheden volstrekt onvoldoende toezicht gehouden op het opvolgen van die instructies door [eiser].´

Geen Nederlands spreken is een probleem van de werkgever

Volgens vaste rechtspraak ligt de verantwoordelijkheid voor een taalbarrière bij de werkgever. Als een werknemer wordt aangenomen die geen Nederlands spreekt dan moet de werkgever zorgen dat de veiligheidsinstructies worden gegeven in een taal die de werknemer begrijpt. Dit geldt ook voor schriftelijke instructies:

‘Dat [eiser] de Nederlandse taal niet machtig is, is een omstandigheid die voor rekening en risico van Maasterminal dient te komen. Zij kiest er immers voor om een buitenlandse werknemer te werk te stellen, zodat een taalbarrière niet aan die werknemer mag worden tegengeworpen. Zeker niet indien het gaat om verplichtingen die op een werkgever rusten in het kader van haar zorgplicht.’

Schakel gratis een letselschade advocaat in

Ons telefoonnummer is 0800 – 44 55 000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@letselschadeadvocaat.nl of uw gegevens achterlaten in onderstaand contactformulier voor vrijblijvend overleg met een letselschade expert.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Limburg 27 maart 2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:1494

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat