Beroep op exoneratiebeding bij letselschade

Na een bootongeval tijdens een bedrijfsuitje beroept de organisator zich op de algemene voorwaarden. De rechter beoordeelt in deze recente uitspraak of de algemene voorwaarden van toepassing zijn en of aansprakelijkheid van de organisator van de bedrijfsdag is uitgesloten.

Uiteindelijk oordeelt de rechter dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat een beroep op het exoneratie- en vrijwaringsbeding mogelijk is. De organisator is daarom niet aansprakelijk voor de schade van de aanvaring:

Gelet op het voorgaande kan Incentive Direct zich beroepen op het exoneratie- en vrijwaringsbeding in haar algemene voorwaarden en is zij reeds daarom niet aansprakelijk voor de door Win c.s. gestelde schade.’

Aanvaring op de Schelde tijdens bedrijfsuitje

In 2017 organiseert de gedaagde partij een bedrijfsuitje voor de eiser. Dit is blijkbaar een succes want in 2019 wordt het bedrijf weer ingeschakeld. Het bedrijfsuitje vindt plaats in Antwerpen. Onderdeel van de activiteiten is onder andere een varen op de Schelde met een RIB (Rigid Inflatable Boat). Voor het varen wordt een lokaal bedrijf ingeschakeld. Er worden twee boten gebruikt. Op een gegeven moment ontstaat er een aanvaring tussen de twee boten. De gewonde werknemers stellen hun werkgever aansprakelijk. Vervolgens eist de werkgever van de organisator dat deze de schade betaalt. De organisator doet een beroep op de algemene voorwaarden. Daarnaast worden de eigenaar en schippers van het bootbedrijf door de organisator in vrijwaring opgeroepen.

Beroep op exoneratiebeding bij letselschade, Rechtbank Noord-Holland 31 januari 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:626

Exoneratiebeding algemene voorwaarden organisator

In artikel 9 van de algemene voorwaarden van de organisator staat een beding dat de aansprakelijkheid van de organisator uitsluit. De procedure draait met name om de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn in dit geval. Daarnaast doet de eiser een beroep op de bepaling in artikel 9 sub d van de algemene voorwaarden:

‘De algemene voorwaarden van de B.V. (KvK-nummer 34246758) uit december 2014 bevatten in artikel 9 hetzelfde exoneratie- en vrijwaringsbeding als de algemene voorwaarden van de eenmanszaak (KvK-nummer 63931893) uit maart 2016.

Artikel 9 luidt, voor zover van belang, als volgt:

“Indien ID (de organisator) aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a) De aansprakelijkheid van ID, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
(…)

d) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ID of haar ondergeschikten.
(…)

f) ID, haar medewerkers en uitvoerders, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade door welke oorzaak en van welke aard ook, van door ID verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart ID, haar medewerkers en derden tegen alle vorderingen en kosten terzake.
(…)”’

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De opdrachtgever vindt dat de algemene voorwaarden van de organisator niet van toepassing zijn. De organisator verwees in twee facturen naar twee verschillende versies van de voorwaarden. Volgens de opdrachtgever is het daarom onduidelijk welke voorwaarden van toepassing zijn. Daarom zouden de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. De rechter beschrijft wanneer de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Daarvoor is van belang of er sprake is van aanbod en aanvaarding:

Algemene voorwaarden zijn van toepassing als de gebruiker (Incentive Direct) deze voorstelt en de wederpartij (Win) ze aanvaardt. Aanbod en vooral aanvaarding zijn evenwel niet altijd expliciet. Om te bepalen of er sprake is van aanbod en aanvaarding, is van belang wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten, met inachtneming van de wilsvertrouwensleer.’

Beroep op exoneratiebeding mogelijk

In de overeenkomst tussen partijen zijn de algemene voorwaarden van toepassing verklaard. De rechter vindt daarom dat er sprake is van aanbod en aanvaarding van de voorwaarden. Vanuit de opdrachtgever is niet geprotesteerd tegen de voorwaarden of hierover een opmerking gemaakt. De opdrachtgever is bovendien een bedrijf dat zelf ook gebruik maakt van algemene voorwaarden. Daarom is volgens de rechter het vertrouwen gewekt dat de voorwaarden akkoord waren. Daarbij is bovendien van belang dat de verschillende versies van de algemene vooraarden nagenoeg gelijk zijn en het exoneratiebeding in beide vooraarden hetzelfde is.

Ter hand stellen algemene voorwaarden

De opdrachtgever vindt daarnaast dat de algemene voorwaarden vernietigd moeten worden, omdat ze niet ter hand zijn gesteld. De rechter vindt dat de opdrachtgever een redelijke mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Vernietiging is daarom niet aan de orde:

´Een gebruiker van algemene voorwaarden moet de wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden om kennis te nemen van deze voorwaarden. Dit heeft Incentive Direct gedaan door haar toepasselijke algemene voorwaarden met KvK-nummer 63931893 destijds met haar eerdere, gelijksoortige overeenkomst toe te sturen aan Win. Win erkent die algemene voorwaarden ontvangen te hebben.´

Zijn de schippers ondergeschikten?

De algemene voorwaarden zijn van toepassing. De eiser doet een beroep op artikel 9 sub d van de algemene voorwaarden. Hierin staat dat er geen beroep mogelijk is op het exoneratiebeding als er sprake is van grove schuld van de organisator of een ondergeschikte van de organisator. De eisende partij vindt dat er in dit geval sprake is van grove schuld. De rechter wijst dit argument af. Er bestaat namelijk geen gezagsverhouding tussen de organisator en het bootbedrijf. De eigenaar en de bestuurders van de boten zijn daarom geen ondergeschikten van de organisator:

‘De rechtbank laat in het midden of aan de zijde van de schippers sprake is van grove schuld. Het beroep op artikel 9 onder d van de algemene voorwaarden kan namelijk al niet slagen omdat de schippers niet kunnen worden aangemerkt als ondergeschikten van Incentive Direct. Daartoe overweegt de rechtbank het volgende.’

Vrijwaring

De organisator roept de eigenaar van de boten en de schippers op in vrijwaring. Dit betekent dat de rechter beoordeelt of de in vrijwaring opgeroepen partij de schade moet betalen als de oorspronkelijke aansprakelijk gestelde partij volgens de rechter de schade moet betalen. Omdat de vordering van de opdrachtgever aan de organisator wordt afgewezen, worden de vrijwaringsvorderingen in dit geval niet beoordeeld.

Kosteloos een letselschade advocaat inschakelen

Het inschakelen van een letselschade advocaat is meestal kosteloos. de aansprakelijke veroorzaker van uw letselschade betaalt de kosten. bespreek uw mogelijkheden. Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Noord-Holland 31 januari 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:626

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat