Dwarslaesie door duik in ondiepe recreatieplas

Dwarslaesie door duik in ondiepe recreatieplas: Een 16 jarige gaat met vrienden zwemmen in een natuurgebied. De jongen rent het water in en neemt een duik. Het water is ter plaatse echter ondiep. De jongen breekt zijn nek, loopt een hoge dwarslaesie op en is de rest van zijn leven gebonden aan een rolstoel. De rechtbank Limburg beoordeelt of de beheerder van het natuurgebied aansprakelijk is voor de letselschade.

Het natuurgebied was geen officiële zwemlocatie, maar door corona werd er veel gezwommen. De kans dat een jongere onvoldoende oplettend is en een duik neemt in het ondiepe water is volgens de rechter groot. De beheerder van het zwemwater had daarom waarschuwingsbordjes moeten plaatsen. Daartegenover staat dat het slachtoffer eigen schuld heeft aan het ongeval door een duik te nemen zonder vooraf vast te stellen hoe diep het water was. Bij de afhandeling houdt de rechter rekening met het ernstige en blijvende letsel van het slachtoffer. De rechter veroordeelt de beheerder van het natuurgebied uiteindelijk om 80 % van de schade van het slachtoffer te betalen.

Beoordeling gevaarzetting door beheerder zwemwater

De rechter toetst of er sprake is van gevaarzetting. Daarvoor kijkt de rechter naar de rechtsregels uit het kelderluik arrest:

‘Bij onrechtmatige gevaarzetting, zoals hier aan de orde, zijn de criteria van het Kelderluik-arrest van de Hoge Raad maatgevend. Deze houden in dat in het licht van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld in hoeverre iemand die een situatie in het leven roept die voor anderen bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid gevaarlijk is, rekening dient te houden met de mogelijkheid dat die oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht zullen worden genomen en met het oog daarop bepaalde veiligheidsmaatregelen dient te treffen.’

Dwarslaesie door duik in ondiepe recreatieplas, Rechtbank Limburg 26 oktober 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:6252
Een waarschuwing voor ondiep water is voor de beheerder van zwemwater een goedkope manier om aan de zorgplicht te voldoen. Het ontbreken van een waarschuwing betekent soms dat de beheerder aansprakelijk is voor letselschade.

Grote kans dat jongeren onvoorzichtig zijn in ondiep water

De rechter benoemt dat ondiep water op zich zelf niet gevaarlijk is. Duiken in ondiep water is wel gevaarlijk. Dat jongeren niet altijd even voorzichtig zijn is bekend. De kans is volgens de rechter dan ook aannemelijk dat een jongere onvoldoende voorzichtig is en een duik nemen in het ondiepe water:

Het is een feit van algemene bekendheid dat jongere recreanten – vanwege hun onbezonnenheid en onervarenheid – veelal niet de ideale voorzichtigheid betrachten bij hun recreatieve activiteiten. Het viel te dan ook te verwachten dat een jongere recreant een duik in het ondiepe water zou kunnen nemen met ernstig letsel tot gevolg.’

Waarschuwing voor ondiep water

De rechter vindt dat de beheerder waarschuwingsborden had moeten plaatsen op deze plek waar veel wordt gezwommen. Op deze manier zijn personen bewuster van het risico van een duik in ondiep water. Deze bordjes hoeven niet op alle plekken met water geplaatst te worden , maar wel op plekken waar veel wordt gezwommen.

Het natuurgebied heeft 1 ingang. Bij deze ingang staat een bord waarop staat dat ‘betreden op eigen risico’ is. De rechtbank vindt dat deze algemene waarschuwing niet gezien kan worden als een waarschuwing voor het gevaar van ondiep water. Met dit bordje is dan ook niet voldaan aan de plicht om te waarschuwen voor het ondiepe water.

Eigen schuld bij duik in ondiep water

De rechter vindt dat er sprake is van 50% eigen schuld. Dit betekent dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk is voor het ontstaan van de helft van de schade. Een duik nemen in onbekend water is gevaarlijk. In het water duiken zonder te weten hoe diep het water is, is volgens de rechter onvoorzichtig. Het slachtoffer heeft daarom zelf een groot deel van zijn eigen schade veroorzaakt:

De rechtbank is van oordeel dat [verzoeker] voor de helft (50%) eigen schuld heeft aan het ongeval. Hij is, zonder dat hij zich heeft vergewist van de diepte van het water, vanuit de oever het water in gerend en heeft vervolgens een duik gemaakt. Omdat hij de plek waar hij dook niet kende en het geen officiële zwemlocatie was had hij eerst moeten kijken hoe diep het water was. Omdat hij dat niet heeft gedaan, heeft hij niet de voorzichtigheid betracht die hij in acht had moeten nemen en daarmee in belangrijke mate zelf bijgedragen aan zijn ongeval.’

Hogere schadevergoeding door ernstig letsel

Het slachtoffer veroorzaakte volgens de rechter zelf 50% van zijn schade. De rechter past echter een billijkheidscorrectie toe. De redenen om een billijkheidscorerectie toe te passen, zijn het ernstige en blijvende letsel van het slachtoffer en het feit dat de beheerder van het zwemwater is verzekerd voor de schade:

‘De rechtbank ziet wel aanleiding na weging van de omstandigheden van het geval een billijkheidscorrectie toe te passen, zodanig dat de omvang van de aansprakelijkheid van het Landschap op 80% wordt vastgesteld. De omstandigheden die aanleiding geven tot de correctie zijn met name de aard en de ernst van het blijvende letsel dat [verzoeker] op jonge leeftijd heeft opgelopen en het gegeven dat het Landschap verzekerd is voor dergelijke schade.‘

Corona drukte

Bij de kelderluikcriteria speelt de kans op een ongeval met letsel een grote rol. Deze kans neemt toe naarmate het aantal zwemmers toeneemt. Zwemmen was in het natuurgebied toegestaan, alhoewel het geen officiële zwemlocatie was. Door het sluiten van andere zwemlocaties en het mooie weer gingen veel jongeren naar het natuurgebied om te zwemmen. De beoordeling was waarschijnlijk anders uitgevallen als slechts af en toe iemand ter plaatse ging zwemmen. In dat geval is de kans op letsel immers aanzienlijk kleiner:

‘Het is algemeen bekend dat de lente van 2020 tijdens de eerste lockdown veelal zonnig en warm verliep. Officiële zwemlocaties waren gesloten waardoor voor zwemmen naar andere onofficiële zwemlocaties moest worden uitgeweken.’

Letselschade claimen

U schakelt gratis een letselschade advocaat in om uw schade te claimen. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000. Stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl. Of gebruik het onderstaande contactformulier voor een terugbelverzoek.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Limburg 26 oktober 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:6252

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat