Inzagerecht medische rapportage van deskundige

Inzagerecht medische rapportage van deskundige uitgebracht op verzoek advocaat van aansprakelijk gestelde ziekenhuis

De procedure gaat over het inzagerecht van een door een medisch deskundige uitgebrachte medische analyse in het kader van de door de aansprakelijke gestelde te bepalen processtrategie. Bestaat er strijd met 6 EVRM.

Aansprakelijkheid letselschade door medische fout

Eiseres stelt een gynaecoloog van een ziekenhuis aansprakelijk voor een medische  fout. Zij is bevallen door een keizersnede en heeft daar een dwarslaesie aan over gehouden. In eerste aanleg heeft de rechtbank de letselschade als gevolg van de dwarslaesie voor de helft toegekend. Het ziekenhuis is in hoger beroep gegaan. Hierop vordert eiseres in incidenteel appel inzage in een medische analyse gemaakt door een medisch deskundige van het ziekenhuis. Het hof wees deze vordering tot inzage af. Het hof overweegt dat de bepaling artikel 843a Rv niet recht geeft op een onbeperkte inzage in documenten en bescheiden. De rechter kan in de toe- of afwijzing de belangen van partijen wegen.

Direct contact >>

Inzagerecht medische rapportage

In het onderhavige geval gaat het om het recht op inzage in correspondentie tussen de advocaat van een procespartij en de door de advocaat ingeschakelde medisch deskundige. De advocaat verzocht de medisch deskundige te adviseren om zodoende de processtrategie te bepalen. Inzage verstrekken in deze bescheiden maakt inbreuk op het recht van de verwerende partij om haar eigen processtrategie te kunnen bepalen.
De stukken waarvan inzage is gevraagd betreft een eenzijdige medische analyse. Deze bescheiden vallen niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en worden daardoor dan oko niet beschermd. Ook is het hof van mening dat er voldoende mogelijkheden zijn om zelf advies van een medisch deskundige in te winnen.

Het hof wijst de vordering van de eiseres af onder verwijzing naar lid 4 van artikel 843a Rechtsvordering. Toewijzen van de vordering zou in strijd zijn met artikel 6 EVRM. Inhoudend dat de verwerende partij het recht heeft om in alle vrijheid en beslotenheid de verdediging voor te bereiden. Inzage  in de correspondentie tussen advocaat en de geraadpleegde medisch deskundige zou in strijd zijn met deze bepaling. De zogenaamde exhibitievordering wordt afgewezen.

Inzagerecht medische rapportage
Inzagerecht medische rapportage

Hoger beroep en cassatie Wbp inzagerecht

Eiseres als in het ongelijk gestelde partij gaat in cassatie. Geklaagd wordt dat het hof niet getoetst heeft een de Wet Bescherming Persoonsgegeven. De Hoge Raad wijst deze vordering af. Het verzoek van eiseres tot het verkrijgen van inzage is gebaseerd op artikel 843a van het Wet Boek van Rechtsvordering (Rv). Dit is dan ook het enige juiste toetsingskader. De Wbp is hiermee niet van toepassing.
Ook stelt eiseres dat er gewichtige redenen waren voor het vorderen van inzage in de stukken. Gewichtige redenen betrekking hebbend op de persoonsgegevens van betrokkene in de zin van de Wbp.
De Hoge Raad verwerpt ook dit beroep. Er wordt geen inzage gevorderd in de medische gegevens van betrokkene. Gevorderd wordt afgifte van een medische analyse gemaakt door een deskundige in opdracht van gedaagde in een gerechtelijke procedure. Deze medische analyse had ten doel positie te bepalen van de aangesproken partij vanwege een aansprakelijkheid uit een vermeende medische beroepsfout.

Het hof heeft volgens de Hoge Raad terecht geconcludeerd tot afwijzing van het inzagerecht medische rapportage van de deskundige. De kwestie van de eiseres met letselschade door een dwarslaesie wordt vergeleken met

Het arrest van HvJEU van 17 juli 2014 (C-141/12 en C-372/12, ECLI:EU:C:2014:2081). Vergeleken wordt de richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995. Het gaat hierbij om de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van natuurlijke personen. De betrokken persoon moet in staat worden gesteld om te controleren of zijn persoonsgegevens juist en rechtmatig zijn verwerkt. Dit met de achterliggende gedachte van bescherming van het recht van de persoon betrokkene op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Mochten onjuistheden of onrechtmatigheden worden gesignaleerd dan kan dat leiden tot rectificatie, uitwisseling of afscherming van de gegevens. De onderhavige vordering heeft hier niets mee van doen. Het gaat hier niet om persoonsgegevens zoals beschreven in de richtlijn en de Wbp.

Het hof heeft terecht de vordering tot het verstrekken van de gevraagde gegevens, hangende een letselschadeprocedure, afgewezen. Toegelicht wordt nog dat het doel van de Wbp niet is om toegang tot diverse bestuurlijke documenten te krijgen. De door de advocaat gevraagde documenten betreffen geen persoonsgegevens of gegevens uit een medisch onderzoek. Het gaat om een medische analyse aangevraagd door de advocaat van het ziekenhuis in een letselschade procedure. Het doel van de medische analyse is juridisch positie bepalen gezien de beweerde medische beroepsfout waaruit aansprakelijkheid zou voortvloeien volgens eiseres.
De vordering wordt terecht afgewezen. De verweerders hebben door het ter beschikking stellen van het medisch dossier van eiseres voldaan aan de verplichting om voldoende feitelijke gegevens te verschaffen ten behoeve van een eventuele bewijslevering van eiseres voor de geclaimde medische beroepsfout en letselschadevergoeding.

Letselschade door medische fout?

Heeft u letselschade opgelopen door een medische fout of een ongeluk. Bel voor advies over uw rechten en mogelijkheden. Onze letselschade-advocaten en letselschadespecialisten helpen u graag verder. Bel ons landelijk nummer 0800-4455000 (gratis). Alle letselschade-experts zijn lid van het Nationaal Keurmerk Letselschade en de Vereniging van Letselschade Advocaten.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Op werkdagen bellen wij u binnen 15 minuten terug

  Bron: HR 16 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:365

  Bewaren

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat