Gestruikeld over inloopmat

Een vrouw stelt dat ze is gestruikeld over een opstaande vloermat in de lobby van een hotel. Op basis van de verslagen en verhoren is niet komen vast te staan dat de vloermat opstaat. Hotel is niet aansprakelijk voor valpartij. Een gewone valpartij door een struikeling tijdens het lopen kan ernstige letselschade tot gevolg hebben. De vrouw in dit verslag moet bijvoorbeeld 3 keer geopereerd worden. Wie is er aansprakelijk voor de letselschade door struikeling?

De vrouw bezocht op 13 september 2017 het Novotel in Den Haag. Bij de binnenkomst is zij gevallen en heeft ze haar linker elleboog gebroken. De volgende dag is ze geopereerd en vervolgens nog twee maal.

De vrouw stelt Novotel aansprakelijk voor de door haar geleden schade als gevolg van de val. Zij zou zijn gevallen doordat zij is gestruikeld over een mat die in de lobby van het hotel tegen de schuifdeuren aan lag. Op het moment dat de schuifdeuren opengingen, klapte de mat dubbel, waardoor ze erover gestruikeld is. De verzekeraar van Novotel wijst aansprakelijkheid af.

aansprakelijkheid letselschade struikelen over mat hotel
aansprakelijkheid letselschade struikelen over mat hotel

Getuigenverhoor

Op 22 januari 2021 houdt de rechter-commissaris op verzoek van de vrouw een voorlopig getuigenverhoor. Daarbij is zij zelf gehoord, haar echtgenoot, haar dochter, haar schoonzoon en een van de ambulancebroeders die de vrouw vanuit het hotel naar het ziekenhuis heeft vervoerd. Hieronder een korte samenvatting van de verklaringen:

Verklaring van de vrouw:
Mijn dochter liep naast, voor mij. Door de eerste deur heen ging alles goed. Maar bij de tweede deur stond er een mat op, en daar ben ik overheen gevallen. Ik weet niet waarom hij omhoog stond. Misschien is de mat opgewaaid, maar dat weet ik niet zeker. Het waaide die dag hard. U vraagt mij of ik heb kunnen zien dat de mat opstond. Nee, dat is niet het geval. Ik lette op de balie waar ik naar toe wilde. Dan let je niet op de grond.

Verklaring van haar echtgenoot:
Ik bleef bij de auto om te kijken waar ik kon parkeren. Toen ik naar binnen ging, zag ik mijn vrouw voorover liggen. De mat lag dubbel, daar moest ik overheen stappen. Ik weet niet hoe ver de mat dubbelgeklapt lag, of hoe de mat verder lag. Toen ik over de mat stapte, stapte er achter mij een oudere vrouw over de mat. Zij struikelde ook over de mat, maar viel niet, omdat ik haar net op tijd waarschuwde. Een van de ambulancebroeders struikelde ook zowat over de mat, maar viel niet. Die ambulancebroeder zei richting de receptie dat de mat weg moest, omdat er anders nog meer mensen zouden vallen.

Verklaring van haar dochter:
Ik liep naast mijn moeder naar binnen. Bij de tweede deur van het hotel struikel ik maar ik heb mij nog op kunnen vangen, en op hetzelfde moment valt mijn moeder naast mij. We liepen bijna naast elkaar. Toen ik bijna struikelde, voelde ik de mat tegen mijn been aankomen, maar ik weet niet meer precies tegen welk been. Ik voelde de mat op de onderkant van mijn scheen komen. Ik heb niet gezien dat de mat tegen mijn scheen aankwam. De mat lag nog dubbelgeklapt. Haar been lag nog op de mat, en haar voet zat er nog achter. Ik weet niet hoe ver de mat dubbelgeklapt lag. De mat lag tegen de schuifdeuren aan. Toen de ambulancebroeder naar buiten ging, struikelde hij ook bijna over de mat, want die lag dubbel. Toen hij naar buiten ging, heeft hij tegen het hotel gezegd dat de mat weggehaald moest worden omdat hij geen zin had om die dag nog meer mensen op te halen.

Verklaring schoonzoon:
Ik zag dat mijn vrouw struikelde en bijna viel, en mijn schoonmoeder struikelde en daadwerkelijk viel. Ik liep een á anderhalve meter achter hen. Ik keek vervolgens naar beneden naar de grond. Ik zag dat de mat opstond, ongeveer 10 centimeter. Dat kon je niet zien als de deuren dicht waren, vanwege het kozijn aan de onderkant van de schuifdeuren. U vraagt mij naar de mat. Die lag nog steeds dubbel. Een van de ambulancebroeders struikelde daar ook bijna over. Ondertussen kwam er een oudere vrouw binnen, die ook bijna struikelde. De ambulancebroeder riep naar een personeelslid van het hotel dat die mat weg gehaald moest worden, omdat er anders meer ongelukken zouden gebeuren. De mat lag nog steeds dubbel. De deur was ongeveer anderhalve meter breed. De mat lag tegen de deur aan, maar kon niet meer terug klappen omdat de mat ook voor een deel tegen de muur aan geklapt lag.

De ambulancebroeder voegt verder niets toe in zijn verklaring.

De vrouw verzoekt om erkenning van aansprakelijkheid door Novotel

Op 9 maart 2021 heeft de vrouw aan Novotel c.s. geschreven dat met de inhoud van de getuigenverhoren de toedracht van de valpartij is komen vast te staan. Zij heeft nogmaals verzocht om erkenning van aansprakelijkheid.

Op 22 maart 2021 heeft Novotel c.s. onder toezending van camerabeelden uit de lobby waarop de val van de vrouw te zien is, de door haar gestelde toedracht betwist en aansprakelijkheid opnieuw van de hand gewezen.

Het geschil

De vrouw verzoekt, als deelgeschil, dat de rechtbank oordeelt dat Novotel c.s. hoofdelijk aansprakelijk is voor alle gevolgen van het ongeval en gehouden is de nog nader te bepalen (im)materiële schade te vergoeden die zij heeft geleden en nog zal lijden als gevolg daarvan en Novotel c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van een voorschot op de (im)materiële schade van € 10.000 en tot betaling van de kosten van het deelgeschil (begroot op € 8.659,37).

Zij legt aan het verzoek ten grondslag dat zij bij het betreden van de lobby van het hotel gestruikeld is over een mat, waarvan een gedeelte omhoog stond. Door die opstaande mat heeft Novotel een gevaarzettende situatie laten bestaan, waardoor Novotel c.s. onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de (letsel)schade die zij als gevolg van de val heeft geleden en nog altijd lijdt.

Novotel c.s. betwist primair de gestelde toedracht van de val en subsidiair dat haar wegens gevaarzetting een verwijt kan worden gemaakt.

Novotel aansprakelijk voor letselschade door struikeling?

De eerste vraag is of kan worden vastgesteld dat de vrouw, zoals zij stelt, is gevallen doordat zij met haar voet bleef haken achter een opstaand gedeelte van de mat. Dat kan de rechtbank niet, en wel om de volgende redenen:

 1. Allereerst heeft geen van de getuigen al vóór de val van de vrouw gezien dat de mat omhoog stond. Dit betekent dat op basis van de getuigenverklaringen niet kan worden vastgesteld hoe de mat erbij lag net voor of op het moment van de valpartij (en dus ook niet dat de mat op dat moment niet goed lag, zoals de vrouw heeft gesteld. De foto’s die zich in het dossier bevinden zijn enige tijd na de val van de vrouw genomen, zodat op basis hiervan ook niet kan worden vastgesteld hoe de mat lag net voor of op het moment van de valpartij. Dit betekent dat op basis hiervan niet kan worden geconcludeerd dat de mat “opstond”.
 2. Dat de vrouw is gevallen omdat een deel van de mat opstond, blijkt ook niet uit het videomateriaal. Dit bestaat uit twee filmpjes die direct beginnen met de val van de vrouw. Het eerste filmpje duurt 04:40 minuten. Het tweede filmpje is een slow motion versie van de eerste 01:11 minuten van dit filmpje.
  De rechtbank heeft het videomateriaal meerdere keren bekeken. Op het filmpje is te zien dat de vrouw net achter (en dus niet naast) haar dochter de lobby inloopt en dat zij met gestrekte armen de lobby in valt. Dat de dochter net daarvoor ook struikelt, zoals de dochter en schoonzoon hebben verklaard, blijkt niet uit de beelden. Als er circa 18 seconden zijn verstreken, is te zien dat een medewerkster van het hotel naast de vrouw knielt en de mat terugslaat. De mat komt hierdoor weer plat te liggen. Als er circa 22 seconden zijn verstreken, komt de schoonzoon van de vrouw de lobby in.
 3. De videobeelden geven op zich een goed beeld van dat wat zich op 13 september 2017 in de lobby van het hotel heeft voltrokken. Dat de beelden direct beginnen met de val van de vrouw, in feite al voordat de eerste seconde is verstreken, maakt de beoordeling van dat wat zich heeft afgespeeld, echter niet eenvoudig. Daarbij komt dat er tussen de camera en de ingang waar de vrouw valt een behoorlijke afstand zit en dat de beelden vaag zijn. Ook is de precieze plek waar de vrouw is gestruikeld niet in beeld. De camera is zo opgesteld dat een muur het zicht op de “struikelplek” belemmert. Dit betekent dat uit het filmpje niet kan worden afgeleid waardoor zij gevallen en ook niet of de mat ‘opstond’.
 4. Op basis van de stukken en het foto- en videomateriaal in het dossier kan niet met zekerheid worden gezegd dat de vrouw is gevallen doordat de mat enkele centimeters tegen de stijl van de deur of de schuifdeuren omhoog stond. Het betoog van Novotel c.s. dat de mat niet tegen de schuifdeuren aan heeft gelegen vindt daarentegen wel steun in de videobeelden. Daarop is te zien dat een medewerkster van het hotel de mat na 18 seconden terugslaat en dat deze daardoor weer plat komt te liggen. In de tussentijd is de mat niet opgetild en ook bij het terugslaan is de mat niet verschoven. Dat kon ook niet, want de vrouw lag op dat moment nog op de mat. Op het filmpje is te zien dat de schuifdeuren – zowel voor als na het terugslaan van de mat – automatisch open en dicht blijven gaan vanwege alle beweging die er plaatsvindt. Hieruit leiden we af dat de schuifdeuren niet zijn geblokkeerd toen de mat weer plat lag, en dat er dus een vrije ruimte moet hebben bestaan tussen de mat en de schuifdeuren. Dit betekent dat de mat niet tegen de schuifdeuren of de deurstijl omhoog kan hebben gestaan!
 5. Kortom, op basis van het beschikbare foto- en videomateriaal en de gemotiveerde betwisting door Novotel c.s., heeft de vrouw de door haar gestelde toedracht van haar valpartij in de lobby van het hotel onvoldoende onderbouwd. Nu er ook geen andere aanwijzingen zijn dat de vrouw is gestruikeld doordat de mat “opstond”, kan niet worden uitgesloten dat zij door een andere oorzaak is gevallen.

De verzoeken van worden afgewezen

Voor veroordeling van de vrouw in de kosten van Novotel ziet de rechtbank geen aanleiding. In een procedure als deze kan daarvan alleen sprake zijn, als de vrouw onrechtmatig procederen zou kunnen worden verweten. Novotel c.s. heeft daarover (terecht) niets gesteld.

Het volledige verslag leest u hier

Samenvattend

Het bewijsmateriaal geeft een ander beeld dan het verhaal van de getuigen. Beeldmateriaal is belangrijk. Verzamel daarom dus altijd zo veel mogelijk foto of filmmateriaal van een ongeluk of situatie. Dit helpt bij de bewijsvoering. In dit geval valt het oordeel negatief uit voor het slachtoffer. Ik vind het vreemd dat het filmpje pas na het getuigenverhoor en de aansprakelijkheidsstelling wordt ingebracht. Als de vrouw en haar advocaat dit eerdere hadden gezien hadden ze wellicht geen deelgeschil aangespannen.
Het kan ook anders getuige de zaak waarbij een klant struikelt over een biggenrug en ernstig tot val komt.

Lees ook: wat moet u doen bij een ongeluk?

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat