Gestruikeld over een biggenrug; wie is aansprakelijk?

Een voetganger is gestruikeld over een biggenrug. Wie is aansprakelijk? Op 12 maart 2015 bezoekt een man het kantoor van ABN-Amro. Hij parkeert zijn auto het parkeerterrein van de bank. Bij het teruglopen naar zijn auto struikelt en valt de man. Hij loopt ernstig letsel op in de vorm van een incomplete dwarslaesie.

De situatie op die plek

De parkeervakken zijn op de kop uitgerust met een ovaalvormige grijze betonnen drempel, de zogenaamde biggenrug, die dient te voorkomen dat bestuurders te ver doorrijden. De man stelt ABN-Amro aansprakelijk voor de schade die hij als gevolg van het ongeval heeft geleden en nog zal lijden.

De voetganger beweert dat hij op het parkeerterrein gestruikeld is over een biggenrug die vanwege de ongebruikelijke en gebrekkige inrichting van het parkeerterrein niet goed zichtbaar was. Het parkeerterrein voldoet volgens hem niet aan de veiligheidseisen die daaraan mogen worden gesteld. Er is volgens hem dus sprake van een gebrekkige opstal.

ABN-Amro is als eigenaar en exploitant van het parkeerterrein aansprakelijk voor de door hem geleden en nog te lijden schade. De voetganger stelt dat het ontbreken van een logische voetgangersverbinding tussen beide zijden van het parkeerterrein tot gevolg heeft dat bezoekers er des te meer voor kiezen tussen de geparkeerde auto’s door te lopen.

Na door ABN-Amro gevoerd verweer heeft de rechtbank de vorderingen van de voetganger afgewezen. Volgens de rechtbank leveren de aanwezigheid van de biggenruggen op het parkeerterrein en de indeling ervan geen gebrekkige opstal op en kan de inrichting daarvan ook niet worden aangemerkt als onrechtmatig.

Gestruikeld over biggenrug, wie is aansprakelijk.

Hoger beroep

Anders dan de rechtbank ziet het hof wel aanleiding in te gaan op de stelling van de voetganger dat hij op het parkeerterrein is gestruikeld over een biggenrug. Het staat vast dat de voetganger, bij zijn bezoek aan de bank, is gestruikeld op het parkeerterrein. De oorzaak van dat struikelen staat echter niet vast, terwijl dat voorwaarde is voor de eventuele aansprakelijkheid van ABN AMRO.

ABN-Amro heeft betwist dat de voetganger is gestruikeld over een biggenrug, waarmee het aan de voetganger is dit te bewijzen. De voetganger heeft onder meer een beroep gedaan op getuigenverklaringen van:

 • hemzelf;
 • [persoon A] ;
 • [persoon B] ;
 • zijn echtgenote.

Link naar: Zie volledige getuigenissen..

De getuigenverklaringen geven steun aan de verklaring van de voetganger over zijn struikelpartij “Ik ben naar de voorzijde van mijn auto gelopen. Toen ik dat wilde doen, stuitte ik met mijn rechtervoet tegen een obstakel/rand en ben ik vervolgens gestruikeld. Ik ben met mijn linkerbeen naar voren gestapt om nog in balans te blijven maar desondanks viel ik voorover.

Dat naar voren stappen om in balans te blijven beschouwt het hof als een correctiepoging. Bovendien verklaarde een getuige dat “ik nog bloed zag liggen van mijn man als gevolg van de struikelpartij. Dit bloed lag meer aan de achterkant. Mijn man had een hoofdwond, zijn neus was kapot.” En dat correspondeert met de ‘neusfractuur’ volgens de huisarts en de verklaring van een getuige dat de voetganger uit zijn neus bloedde. Daarmee staat eveneens vast dat de voetganger voorover op zijn gezicht is gevallen.

Op basis van feiten, foto’s en getuigenverklaringen oordeelt het hof dat de voetganger daadwerkelijk is gestruikeld over een biggenrug.

Slechts een getuige heeft de valpartij gezien, maar niet heel precies: “Een bruine vlek die naar beneden viel.” De voetganger bleek een bruine jas te dragen. De getuige verklaarde: “Ik heb niet gezien dat de voetganger is gestruikeld over een biggenrug.” Feit is dat de getuige de voetganger hebben aangetroffen op de plaats waar hij gestruikeld is. De voetganger was als gevolg van de incomplete dwarslaesie niet of nauwelijks tot bewegen in staat.


Wat is struikelen?

Struikelen is in zekere zin een algemeen menselijke eigenschap. Soms struikelt men over of door een concreet obstakel, maar vaak struikelt iemand zonder dat sprake van een obstakel of andere concrete aanleiding. Zo kan de oorzaak van struikelen gelegen zijn in het per ongeluk verkeerd neerzetten van de eigen voet(en). In andere gevallen kan een normale tegel of klinker, die net iets uitsteekt, ertoe leiden dat iemand met zijn schoen daar tegenaan komt en struikelt. Ook kan men op een stroef oppervlak blijven ‘haken’ met het schoeisel. Kortom, het aantal aanleidingen of oorzaken van een struikeling is legio. Daarom kan niet zomaar worden aangenomen dat de voetganger over een biggenrug is gestruikeld.


Voldoet de weg aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld?

De wegbeheerder heeft de plicht ervoor te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt! Deze verplichting is in art. 6:174 lid 1 en 2 BW verwoord als een risicoaansprakelijkheid. Voldoet de weg aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld? Het is de vraag of deze – gegeven het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken – deugdelijk is. Het is ook van belang te bepalen hoe groot het risico is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijk zijn: kelderluikcriteria

De voetganger heeft een memo ‘parkeertoets’ overgelegd van een specialist op het vlak van verkeersinrichting waarin deze ingaat op de inrichting van het parkeerterrein.

 • Digitale nameting van de vakken wijst uit dat de parkeervakken iets kleiner zijn dan de aanbevolen waarden en dat smallere rijbanen zijn toegepast dan aanbevolen. De richtlijnen hebben overigens geen wettelijke status en er wordt doorgaans geen doorslaggevende betekenis aan gegeven aangezien het aankomt op de waardering van alle omstandigheden van het geval;
 • Er is geen logische voetgangersverbinding tussen beide zijden van het terrein;
 • Er is geen noodzaak tot toepassing van parkeerstootbanden;
 • De parkeerstootbanden zijn niet gemarkeerd waardoor deze over het hoofd kunnen worden gezien.

Hoe oordeelt het hof?

Terecht heeft de voetganger erop gewezen dat tussen de toegepaste biggenruggen en de klinkerbestrating van het parkeerterrein weinig kleurverschil zit. Een geparkeerde auto kan deels over een biggenrug heen staan en schaduwwerking door geparkeerde auto’s en omliggende bebouwing kan een biggenrug minder goed zichtbaar maken.

Het kan zijn dat de biggenruggen functioneel zijn en het algemeen bekend is dat parkeerterreinen daarvan kunnen zijn voorzien. Dat neemt niet weg dat het obstakels zijn waarover mensen kunnen struikelen. Dit risico is voorzienbaar. In een publieke ruimte met een voortgaande loop van bezoekers is de kans dat er een keer iemand ten val komt niet heel klein. De functionaliteit van de biggenruggen op dít parkeerterrein moet niet overdreven worden: het gaat alléén om het met fysieke middelen reguleren van het parkeren, het is geen veiligheidsmaatregel.

Het parkeerterrein was gebrekkig en ABN-Amro was, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming, gehouden tot het treffen van veiligheidsmaatregelen. Ze hadden het parkeerterrein kunnen herinrichten of voldoende duidelijk waarschuwen. Ook hadden ze de biggenruggen opvallender kunnen markeren. ABN-Amro is aansprakelijk voor het ongeval van de voetganger.

Volgens ABN-Amro dient de schade grotendeels aan de voetganger te worden toegerekend omdat hij tussen de auto’s door naar zijn eigen auto is gelopen. Hij is onvoldoende oplettend is geweest terwijl extra oplettendheid was vereist. Volgens ABN-Amro bedraagt haar vergoedingsplicht maximaal 25%.

Het hof waardeert de causale bijdrage van ABN-Amro op 60% en van de voetganger op 40% gezien zijn kennelijke onoplettendheid en onvoorzichtigheid.

Lees het volledige artikel hier.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Wellicht ook interessant:

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat