Wat betekent proportionaliteit en subsidiariteit?

In dit artikel geef ik antwoord op de vraag wat betekent proportionaliteit en subsidiariteit en geef ik een voorbeeld. Proportionaliteit en subsidiariteit zijn twee veel gebruikte begrippen in de rechtspraak. Het zijn heel indrukwekkende woorden. Met de vraag of een middel proportioneel is beoordelen we op het belang in verhouding staat tot de inbreuk? Met subsidiariteit geven we antwoord op de vraag of een middel de beste manier is om iets te bereiken en of er andere, minder ingrijpende manieren zijn waarmee hetzelfde wordt bereikt?

Beide begrippen worden in onderstaand voorbeeld beschreven.

Er is sprake van een ongeval op 29 januari 2019. Een werknemer vordert in kort geding een voorschot van € 20.000 op de schade, waaronder € 15.000 voor kosten rechtsbijstand. De werkgever heeft onderzoek laten uitvoeren door een recherchebureau, waaruit zou blijken dat werknemer meer kan dan hij stelt te kunnen. De kantonrechter overweegt dat de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO) geen betrekking heeft op de werkgevers-werknemer relatie, en dat de werkgever een legitiem doel had bij het onderzoek, nu zij voldoende aanwijzingen had dat werknemer zich slechter voordeed dan hij in werkelijkheid kon functioneren.

Het gevraagde voorschot wordt afgewezen omdat de werknemer mede door het onderzoeksrapport onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij volledig en blijvend arbeidsongeschikt is geraakt, en meer schade heeft geleden dan al is vergoed.

Toetsen aan proportionaliteit en subsidiariteit

De GPO is zelfregulering van en door verzekeraars. Het oordeel dat de GPO formeel niet van toepassing is op de relatie tussen werkgever en werknemer is weliswaar juist, maar dat laat onverlet dat bij de beoordeling of met een heimelijke observatie op onrechtmatige wijze inbreuk wordt gemaakt op iemands privacy getoetst moet worden aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

De GPO geeft de beginselen aan die een verzekeraar in acht moet nemen bij het uitvoeren van een persoonlijk onderzoek. Dit is een onderzoek waarbij bijzondere onderzoeksmethoden of middelen worden gebruikt, die inbreuk (kunnen) maken op de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene.

Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van de verplichtingen uit die overeenkomst. In een aantal gevallen is het noodzakelijk om aanvullende gegevens te verzamelen of te verifiëren. Voor daarmee gepaard gaande onderzoek(en), die de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen kunnen raken, is de GPO opgesteld.

Deze gedragscode draagt bij aan de transparantie van de door verzekeraars gehanteerde onderzoeksmethoden en in te zetten onderzoeksmiddelen. Ook geeft deze code aan wanneer de betrokkene op de hoogte gesteld wordt van het feit dat tegen hem of haar een onderzoek is of wordt ingesteld.

Hijink Letselschade Advocaten

Lichamelijk letsel, geestelijk letsel en materiële schade kunnen verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Wellicht ook interessant?

  1. Wat is smartengeld
  2. Letselschadeclaim indienen?
  3. Whiplash ten gevolge van een verkeersongeval

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat