Opzet en bewuste roekeloosheid bij incident op het werk

Opzet en bewuste roekeloosheid bij incident op het werk: Een beveiliger wordt ingehuurd voor een evenement in Oostenrijk. De beveiliger gebruikt geweld en moet zich verantwoorden bij de Oostenrijkse rechter. Door de rechtszaak maakt de ingehuurde beveiliger kosten. De beveiliger stelt zijn werkgever aansprakelijk, omdat de juridische kosten volgens hem het gevolg zijn van een fout van zijn werkgever.

De werkgever moet voorkomen dat een werknemer schade lijdt tijdens zijn werkzaamheden. Aansprakelijkheid van de werkgever is uitgesloten als de werknemer de schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Voor opzet en/of bewuste roekeloosheid moet de werknemer voor een ongeval de risico’s van het eigen handelen inzien.

In dit geval heeft de beveiliger kosten gemaakt voor een incident dat tijdens het werk gebeurde. De rechter beoordeelt de vraag of de werkgever aansprakelijk is aan de hand van de vraag of het gebruik van geweld in dit geval geoorloofd was. De rechter wijst de schadeclaim uiteindelijk af, omdat de beveiliger zonder noodzaak geweld gebruikte. De schade van de beveiliger is het gevolg van opzettelijk of bewust roekeloos handelen.

Schade door juridische kosten

Deze rechtszaak gaat over de zorgplicht van de werkgever. De beveiligingsmedewerker leed schade doordat de Oostenrijkse overheid een strafzaak tegen hem begon. De beveiligingsmedewerker vindt dat zijn werkgever de juridische en overige kosten moet vergoeden. De vraag is dus of de werkgever aansprakelijk is voor de kosten die samenhangen met een mogelijk strafbaar feit dat de werknemer onder werktijd pleegde.

Opzet en bewuste roekeloosheid bij incident op het werk

Zorgplicht werkgever

De zorgplicht van de werkgever staat in artikel 7:658 BW. In lid 2 van het artikel staat dat aansprakelijkheid van de werkgever is uitgesloten bij opzet of bewuste roekeloosheid. De rechter beoordeelt dus of het gebruik van geweld in dit geval betekent dat de beveiliger opzettelijk of bewust roekeloos zijn eigen schade veroorzaakte:

Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek:
1.
De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

2.
De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Gebruik geweld geoorloofd?

De rechter benoemt dat geweld gebruiken onder bepaalde omstandigheden deel uitmaakt van het beveiligingswerk:

Het hof stelt voorop dat het gebruik van geweld door een beveiliger onder omstandigheden niet te vermijden, althans het voorzienbaar gevolg van een onveilige situatie, kan zijn.’

In dit geval blijkt uit de camerabeelden dat het gebruik van geweld niet noodzakelijk was:

‘Het hof ziet op de camerabeelden niet de gestelde verdedigende ‘duwklap’, maar een aanvallende klap tegen de bezoeker. Ook ziet het hof op basis van de beelden niet in dat [appellant] niet anders kon dan een klap uitdelen. Dat sprake is van een dusdanige dreiging dat die alleen met een klap kon worden afgewend (in plaats van bijvoorbeeld het beetpakken en wegduwen van de bezoeker) volgt niet uit de beelden.

Opzet of bewuste roekeloosheid blijkt uit camerabeelden

Op de camerabeelden en uit de beschikbare verklaringen blijkt niet dat er directe aanleiding was om geweld te gebruiken. De camerabeelden ondersteunen volgens de rechter het standpunt dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De rechter concludeert daarom dat de beveiliger:

‘opzettelijk en onnodig geweld heeft gebruikt, en dat daarmee de noodzaak zich in Salzburg voor de rechter te moeten verantwoorden, en de in verband daarmee door hem gemaakte kosten, in belangrijke mate het gevolg zijn van zijn opzet of bewuste roekeloosheid als bedoeld in artikel 7:658 lid 2 BW’

Opzet en bewuste roekeloosheid bij een ongeval

Opzet en/of bewuste roekeloosheid zijn een veel gebruikt argument tegen aansprakelijkheid van de werkgever na een arbeidsongeval. Bij letselschade wordt over het algemeen slechts in zeer uitzonderlijke gevallen opzet of bewuste roekeloosheid aangenomen. Ook als een werknemer iets heel doms doet, betekent dit meestal niet dat de werknemer de gevolgen hiervan wil of voor lief neemt.

De bewijslast ligt bij de werkgever. De werkgever moet opzet of bewuste roekeloosheid aantonen. In dit geval concludeert de rechter op grond van de camerabeelden dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Zorgplicht beveiligingsbedrijf

In deze zaak bleek duidelijk uit de camerabeelden dat het gebruik van geweld niet noodzakelijk was. De werkgever draagt daarom niet de kosten die de werkgever, maakt omdat hij strafrechtelijk vervolgd wordt. De werkgever kan wel aansprakelijk zijn als een beveiliger geweld gebruikt in een onveilige situatie die gecreëerd is door fouten van de werkgever.

Schakel kosteloos een letselschade advocaat in

Vandaag uw schadeclaim beginnen? Of met een letselschade advocaat uw mogelijkheden bespreken? Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof Den Haag 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1526

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat