WEGAS verzekering

Als uw werknemer tijdens de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden een verkeersongeval krijg dan krijgt u als werkgever te maken met hoge kosten. Ongelukken kunnen gebeuren op de reguliere werkvloer of op een externe locatie, maar nu dus ook tijdens de verkeersdeelname voor werk-, woon-werkverkeer en andere werkgerelateerde activiteiten. Aansprakelijkheid voor letselschade kan dermate hoge claims tot gevolg hebben de het voortbestaan van uw onderneming op het spel staat. De reguliere motorrijtuigenverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt niet altijd voldoende dekking omdat het verzekerde bedrag erg laag is wat niet overeenkomt met de hoogte van veel letselschadeclaims. In dit artikel beschrijf ik de WEGAS verzekering.

Als gevolg van het toekennen van werkgevers aansprakelijkheid in het Arena-arrest is door diverse verzekeraars de personeelsschadeverzekering WEGAS  ontwikkeld voor werkgevers. U bent dan zowel verzekerd voor dat gene waarvoor u volgens de wet of jurisprudentie schadevergoedingsplichtig bent, maar u kunt zich ook verzekeren voor overige schade die tijdens bedrijfsactiviteiten de werknemer is toegebracht.

Wat betekent WEGAS?

WEGAS, soms ook WEGAM, is een afkorting voor werkgeversaansprakelijkheid inzake bestuurders van motorrijtuigen; Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen.  Dagelijks zijn werknemers voor hun werkgever onderweg. Dit brengt natuurlijk risico’s met zich mee die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor de werknemer en de werkgever. In enkele gevallen staat zelf het voortbestaan van de onderneming onder druk.

Het Arena-arrest en de WEGAS verzekeringen

In 2001 wees de Hoge Raad het zogenaamde Arena-arrest af. Kern van dit arrest is, dat werkgevers aansprakelijk kunnen zijn voor letselschade, die een werknemer tijdens een dienstreis in een eigen motorrijtuig of in een door het bedrijf ter beschikking gesteld eigen of gehuurd motorrijtuig, oploopt door een ongeval.

Alles over het Arena-arrest

De aansprakelijkheid kon volgens de Hoge Raad niet worden gebaseerd op het artikel omtrent werkgeversaansprakelijkheid (7:658 BW), aangezien het ongeval zich had voorgedaan op de openbare weg. De werkgever heeft op de openbare weg geen invloed, zodat een dergelijk geval niet onder de gewone normen van werkgeversaansprakelijkheid kan worden gebracht. Wel kon de aansprakelijkheid van de werkgever naar het oordeel van de Hoge Raad worden gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid.

Financieel risico voor de werkgever bij letselschade

Vanwege de dikwijls hoge bedragen die zijn gemoeid bij letselschade is het financieel risico voor de werkgever enorm. Vergoedingen voor inkomensverlies, kosten voor thuiszorg en woningaanpassingen kunnen alles bij elkaar tot enorme hoogte oplopen.

Deze WEGAS verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van werkgever voor niet door een verzekering gedekte schade die zijn werknemers kunnen lijden tijdens uitoefening van hun werkzaamheden als bestuurder van een motorrijtuig.

Het verzekerd bedrag van de WEGAS polis bedraagt  € 2.500.000,- per gebeurtenis. De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele materiële schade. Dit laatste is van belang omdat de werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor schade aan bijvoorbeeld de auto van de werknemer indien deze auto uitsluitend WA is verzekerd.

De rechtspraak blijft in ontwikkeling dus ook de ontwikkeling van verzekeringsproducten

De rechtspraak heeft zich op dit punt de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een verdere uitbreiding van de aansprakelijkheid c.q. schadevergoedingsplicht van de werkgever voor ongevallen die de werknemer overkomen in het verkeer of situaties die functioneel verband hebben met de arbeidsovereenkomst.

Wat is goed werkgeverschap?

Deze aansprakelijkheid is steeds gebaseerd op het goed werkgeverschap. De rechtspraak hanteert hierbij de normen van redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht. Zo kan de letselschade van een piloot die tijdens de wachttijd tussen twee vluchten met een taxi naar een restaurant rijdt, welke betrokken raakt bij een verkeersongeval, van een werkneemster die met haar fiets ten val komt, of van een werknemer die deelneemt aan een bedrijfsuitje en ernstig ten val komt, onder omstandigheden voor rekening van de werkgever komen.

De Hoge Raad heeft in een aantal gevallen expliciet geoordeeld dat de werkgever verplicht is zijn werknemers tegen dit soort schades te verzekeren. Verzuimt de werkgever dit dan mag ten minste van hem worden verwacht dat hij zijn werknemers uitdrukkelijk op bepaalde risico´s wijst en adviseert deze risico´s zelf te verzekeren. Een WEGAS verzekering in combinatie met een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt samen de ontwikkelingen in de rechtspraak.

In 2001 heeft het Arena-arrest van de Hoge Raad bepaald dat uw werknemers u als werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor een verkeersschade die is ontstaan onder werktijd.

Wat dekt de WEGAM/WEGAS verzekering?

De Wegam/Wegas verzekering dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade aan de werknemer wanneer de werknemer een ongeval overkomt en daarbij schade of letsel oploopt. Het ongeval kan plaatsvinden:

  1. op de werkvloer
  2. op locatie
  3. tijdens verkeersdeelname voor het werk
  4. woon- werkverkeer
  5. andere werkgerelateerde activiteiten

Is een werkgever zonder WEGAM verzekering niet voldoende verzekerd?

Een werkgever is onder werktijd verantwoordelijk voor zijn werknemers. Alleen op grond van het feit dat de schade in het verkeer is ontstaan onder werktijd, is de werkgever al aansprakelijk. Een motorrijtuigenverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking. Daarom is de WEGAM/WEGAS verzekering ontwikkeld.

Bovendien moet u als werkgever voldoen aan ‘goed werkgeversschap’. Als u als werkgever verzuimd om uw werknemers goed te verzekeren, wordt dit als nalatig gezien. Daardoor kunt u ook al aansprakelijk worden gesteld.

Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer?

Veel Wegam/Wegas verzekeringen bieden ook dekking als uw werknemers aan het verkeer deelnemen als fietser, voetganger of als zij reizen met het openbaar vervoer.

Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)

Uitgebreidere WEGAM/WEGAS verzekeringen bieden ook een SVI dekking in privé tijd voor motorrijtuigen die door de werkgever aan de werknemer ter beschikking zijn gesteld. Denkt u bijvoorbeeld aan een auto van de zaak.

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat