Voordeelverrekening bij letselschadezaken

Voordeelverrekening bij letselschadezaken en opkomend voordeel door een gesloten ongevallenverzekering. Na een ongeval waarbij letselschade ontstaat kan het zijn dat een verzekering tot uitkering komt. Dit kan zijn de schadeverzekering van de aansprakelijke partij, een door u zelf gesloten ongevallenverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook een ongevallenverzekering gesloten door een werkgever. Grofweg moet een onderscheid worden gemaakt tussen de schadeverzekering en een ongevallenverzekering.

Schadeverzekering

Een schadeverzekering keert de concreet geleden schade uit. U kunt de geleden schade aantonen door facturen, bonnetjes en bijvoorbeeld kosten voor herstel of reparatie. Natuurlijk moet wel blijken dat de geclaimde schade een gevolg is van het ongeval. In letselschadezaken moet u aantonen dat door het ongeval verwondingen en beperkingen zijn ontstaan door het ongeval en welke schadelijke gevolgen dat heeft.

Sommenverzekering

Een sommenverzekering keert over het algemeen een percentage uit van het verzekerde bedrag. Zo zal in letselschadezaken een percentage Blijvende Invaliditeit Gehele Persoon (BIGP) worden vastgesteld door een medisch deskundige. Van het verzekerde bedrag wordt dat percentage uitgekeerd. Bijvoorbeeld als het verzekerde bedrag is € 50.000 en de BIGP is 5%, dan wordt uitgekeerd € 2.500 (5% x € 50.000).

Deze sommenverzekering kunt u zelf sluiten (ongevallenverzekering) of door een derde. Bijvoorbeeld een werkgever voor zijn werknemers.

Voordeelstoerekening

In letselschadezaken ontstaat er regelmatig discussie over het wel of niet verrekenen van ‘opkomende voordelen’ zoals het tot uitkering komen van een ongevallenverzekering. Of de aansprakelijke partij wil de uitkering van ongevallenverzekering in mindering brengen op de schadevergoeding en de gedupeerde wil dat juist niet. Hoe daar mee om te gaan?

Verrekening volgens de wet

De wettelijke basis voor verrekening is te vinden in artikel 6:100 BW. Hierin staat dat als eenzelfde gebeurtenis naast schade ook voordeel oplevert, dan kan de verschuldigde schadevergoeding worden verrekend met het opkomende voordeel, voor zover dit redelijk is. Daarbij wordt er van uitgegaan is dat het slachtoffer niet tweemaal wordt gecompenseerd.

Hoe moet dit in de praktijk worden toegepast? De Hoge Raad heeft daarvoor richtlijnen gegeven.

Voordeelsverrekening bij letselschadezaken in de praktijk

Voordeelverrekening bij letselschadezaken

De uitspraak waarin de Hoge Raad uitgebreid in ging op deze problematiek is het Verhaeg/Jenniskens-arrest.

 • De uitkering uit sommenverzekering mag alleen worden verrekend als die strekt ter vergoeding van dezelfde schade te vergoeden door de aansprakelijke partij;
 • Verrekening kan in beginsel niet als de sommenverzekering door het slachtoffer zelf (of een derde buiten de sfeer van de aansprakelijke partij) is afgesloten en betaald. Als de premie is betaald door de aansprakelijke partij, dan kan dat reden zijn om te verrekenen;
 • Een uitkering uit een sommenverzekering is in beginsel niet voor verrekening vatbaar als de aansprakelijkheid is gedekt door een (aansprakelijkheids-)verzekering;
 • Bij risicoaansprakelijkheid (waarbij geen of minder sprake is van verwijtbaarheid) mag minder snel worden verrekend dan bij schuldaansprakelijkheid.

Conclusie voordeelverrekening bij letselschadezaken

In de jaren na het arrest van de Hoge Raad is er jurisprudentie gevormd rondom de 6 beslispunten die werden afgegeven. Ook in de literatuur is hier veel over gezegd en geschreven.

Alles overziend blijkt dat de toepassing van de ‘verrekeningsregels’ gegeven door de Hoge Raad zeer wisselend worden gehanteerd door de lagere rechters. Dit biedt niet al te veel houvast. Deze onzekerheid werkt dus twee kanten op: die van de gedupeerde en van de verzekeraar. Overeind blijft de gedachte achter het wetsartikel 6:100 BW dat een schade niet tweemaal vergoed kan worden. Wordt een schadevergoeding uitgekeerd om de schade te compenseren dan zal verrekening vaak redelijk zijn. De reden daarachter is dat de schadevergoeding de daadwerkelijke schade vergoedt, waarbij het duidelijk is welke schadeposten dat zijn. Door te verrekenen wordt voorkomen dat dezelfde schade twee keer wordt betaald.

Tenslotte is het formeel een gegeven dat de aansprakelijkheidsverzekeraar subrogeert in de rechten van benadeelde en dus de vorderingen van benadeelde overgaan op de verzekeraar, waardoor de benadeelde geen toerekenbaar voordeel toekomt.

Gezien de versnippering van meningen en jurisprudentie, wordt in de literatuur soms wel als uitgangspunt genomen dat verrekening van de premie van de ongevallen verzekering van één jaar redelijk is.

Advies van een letselschade-advocaat?

Wilt u graag juridisch advies van een letselschade advocaat over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op via 0800 44 55 000 of laat onderstaand uw gegevens achter.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat