Causaal verband bij nekpijn en hoofdpijn

Causaal verband bij nekpijn en hoofdpijn: Tijdens een sneeuwbui ontstaat een kop-staartbotsing. De (verzekeraar van de) achter aanrijder erkent aansprakelijkheid, maar vindt dat de klachten van het slachtoffer niet het gevolg zijn van de aanrijding.

De rechter beoordeelt of de aanrijding de klachten veroorzaakte. De rechtbank Rotterdam beoordeelt in deze recente uitspraak of hoofd-, nekpijn en radiculaire klachten het direct gevolg zijn van een kop-staartbotsing. Deze lastige discussie wordt helaas vaak gevoerd als het gaat om een whiplash schadevergoeding.

Slachtoffer bewijst causaal verband nekpijn en hoofdpijn

Letselschade claimen is mogelijk als duidelijk is dat letsel ontstond door een ongeval. Het slachtoffer moet dit zogenaamde causaal verband aantonen, maar de eisen die we stellen aan het bewijs zijn afhankelijk van het soort letsel. Als de klachten consistent zijn en er geen andere verklaring is voor de klachten staat het causaal verband vast. De rechter omschrijft de bewijsplicht als volgt:

De rechtbank overweegt dat wederom als uitgangspunt heeft te gelden dat de stelplicht en de bewijslast betreffende het causaal verband tussen het ongeval en de klachten in beginsel op [verzoeker01] rust, met dien verstande dat in een zaak als de onderhavige aan het te leveren bewijs geen al te hoge eisen mogen worden gesteld: het ontbreken van een specifieke medische aantoonbare verklaring voor de klachten staat niet in de weg aan het oordeel dat het bewijs van het oorzakelijk verband geleverd is (vgl. ECLI:NL:HR:2001:AB2054). Tot op zekere hoogte komt het immers voor risico van de aansprakelijke partij dat het slachtoffer van een verkeersongeval daardoor ook klachten kan ondervinden die zich slechts in beperkte mate lenen voor objectivering. Indien komt vast te staan dat het slachtoffer vóór het ongeval deze klachten niet had, de klachten op zich door het ongeval veroorzaakt kunnen worden en een alternatieve verklaring voor de klachten ontbreekt, zal het bewijs van het oorzakelijk verband veelal geleverd zijn.’

Schade bewijzen door bezoek aan dokter

De nek- en hoofdpijn klachten blijken duidelijk uit de doktersverslagen. De rechter vindt het daarom aannemelijk dat deze door het ongeval zijn ontstaan. Het bezoek aan een arts is belangrijk voor de schadeclaim. Zonder bezoek aan een arts kan het verband tussen een ongeval en de klachten meestal niet worden vastgesteld. Bezoek na een ongeval daarom altijd een dokter. Nekpijn en andere whiplash-achtige klachten kunnen ook enige tijd na een aanrijding nog ontstaan. Ook als de klachten mee vallen, is een doktersbezoek daarom verstandig:

‘Wat de rechtbank hiervoor heeft overwogen, leidt tot de conclusie dat het verzoek in zoverre kan worden toegewezen dat voor recht wordt verklaard dat de hoofdpijnklachten, nekpijnklachten en radiculaire klachten in ieder geval gedurende enige periode na 11 december 2017 het gevolg zijn van het ongeval van 11 december 2017.’

Causaal verband radiculaire klachten

Radiculaire klachten ontstaan door beknelling van een zenuwwortel in de onderrug. De oorzaak is meestal een uitpuilende tussenwervelschijf (hernia). De pijn straalt vaak uit via de onderrug naar de benen, billen en liezen. Uit de medische informatie blijkt dat het slachtoffer ook zonder de aanrijding op een gegeven moment last zou hebben gekregen van de klachten. Door de aanrijding ontstaan de klachten waarvan de man op latere leeftijd last zou krijgen eerder. De vraag is daarom welke klachten aan het ongeval toegeschreven kunnen worden.

Pre-existentie radiculaire klachten

Uit de medische informatie blijkt dat er sprake is van zogenaamde pre-existentie. Dit betekent dat de klachten ook zonder het ongeval waren ontstaan. Bij het berekenen van de schade moeten we daarom vaststellen wanneer de klachten zonder het ongeval waren ontstaan. De schade die voor deze datum valt, komt voor rekening van de aansprakelijke partij:

‘Uit de bewoording van [naam04] dat het “zeer waarschijnlijk” is dat ook zonder ongeval het tot een symptomatische aandoening zou zijn gekomen en “alledaagse gebeurtenissen uiteindelijk een trigger kunnen zijn”, leidt de rechtbank af dat de door [verzoeker01] ervaren radiculaire klachten en de daaruit voortvloeiende beperkingen en schade in ieder geval niet tot eindleeftijd in causaal verband met het ongeval staan.’

Afhandeling schade na uitspraak deelgeschil

Het doel van een deelgeschil is om partijen in staat te stellen de schade na de uitspraak zelf af te handelen. Deze uitspraak is hopelijk voldoende om tot een regeling te komen. De rechter bepaalt dat er in ieder geval enige periode sprake is van causaal verband tussen het ongeval en de klachten. Om de schade te berekenen, moeten partijen afspraken maken over de periode waarover de schade wordt berekend. Het afhandelen van deze schadeclaim vraagt daarom nog om enige bereidheid van partijen om afspraken te maken.

Bespreek uw schadevergoeding

De hulp van een letselschade advocaat bij uw schadeclaim is gratis. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 14 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3218

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat