Schade veroorzaakt door werknemer

Is een werknemer verplicht de schade die hij toebrengt aan zijn werkgever te vergoeden? Het kan voorkomen dat de werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade toebrengt aan zijn werkgever of een derde, bijvoorbeeld doordat hij zaken van de werkgever of een derde beschadigt of doordat hij een fout maakt waarvan de werkgever nadeel ondervindt. Wie dient deze schade dan te dragen? De werkgever of de werknemer? Wie is verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door de werknemer/

De werknemer is in principe niet aansprakelijk

Als uitgangspunt geldt dat de schade die de werknemer veroorzaakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor rekening komt van de werkgever. De werknemer wordt dus beschermd. Hij is voor de door hem toegebrachte schade in principe niet aansprakelijk.

Als uitgangspunt geldt dat de schade die de werknemer veroorzaakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor rekening komt van de werkgever. De werknemer wordt dus beschermd. Hij is voor de door hem toegebrachte schade in principe niet aansprakelijk.

“De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald.”

De bescherming van de werknemer is dus niet onbegrensd. Op het uitgangspunt maakt de wet een uitzondering voor gevallen waarin de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Het is aan de werkgever om te stellen en, zo nodig, te bewijzen dat opzet of bewuste roekeloosheid aan de orde is.

Uitoefening van de werkzaamheden

Uit de tekst van artikel 7:661 BW volgt dat dit artikel slechts van toepassing is wanneer de werknemer bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever. Dat wil volgens de Hoge Raad zeggen: “bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden”.

Het artikel is bijvoorbeeld niet van toepassing op (schade ontstaan tijdens) privégebruik van een auto die de werkgever, al dan niet op basis van een leaseovereenkomst, aan de werknemer ter beschikking heeft gesteld. Die schade dient de werknemer dus in beginsel zelf te dragen, evenals bijvoorbeeld de schade die hij toebrengt aan een machine die hij voor privégebruik van zijn werkgever leent. Dat bepaalde schadeveroorzakende gedragingen buiten werktijd of in strijd met uitdrukkelijke aanwijzingen zijn verricht, hoeft (echter) niet in de weg te staan aan toepassing van het artikel. Er moet steeds een voldoende verband zijn tussen de schade en de opgedragen werkzaamheden.

Opzet en bewuste roekeloosheid

Het begrip opzet is door de Hoge Raad tot op heden nog niet van nadere uitleg voorzien. Het begrip wordt wel zo omschreven dat het gaat om willens en wetens schade toebrengen, een vooropgezet plan om schade te veroorzaken, dus wanneer de werknemer het oogmerk had om de schade te veroorzaken. Dit is vaak zeer lastig aan te tonen.

Zonder rijbewijs en zonder toestemming in een leaseauto rijden. Wie betaalt de schade?

Als voorbeeld kan dienen een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden, waarin een werknemer zonder geldig rijbewijs en zonder toestemming in een leaseauto reed en het hof op basis van die objectieve omstandigheden bewuste roekeloosheid aannam. Het rijden zonder rijbewijs en zonder toestemming lijkt de perken te buiten te gaan van de normale werking van de beschermingsgedachte voor risico’s die werknemers lopen in de uitoefening van hun dagelijkse werkzaamheden, zodat die beschermingsgedachte kennelijk een minder prominente rol speelt. De Hoge Raad heeft echter tot dusverre nog geen soepeler criterium geformuleerd, zodat de werkgever in de meeste gevallen (nog steeds) de dupe zal zijn van de door een werknemer tijdens werk toegebrachte schade.

Lees het volledige artikel inclusief de arresten hier.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat