Oorzaken letselschade

Medische fout

Onjuiste of te late diagnose

Medische fouten: verkeerde diagnose of te late diagnose. In dit artikel beschrijf ik hoe een verkeerde of te late diagnose door uw arts kan leiden tot een aansprakelijkheidsstelling en daarop volgend een letselschadeclaim.

Een groot aantal rechtszaken dat is ontstaan vanuit medische fouten komen voort uit een verkeerde diagnose of een te laten diagnose van een medische toestand, een ziekte of persoonlijk letsel. Als de diagnose van een arts een verkeerde behandeling, een vertraagde behandeling of soms zelfs helemaal geen behandeling tot gevolg heeft dan de gezondheidstoestand van de cliënt / patiënt ernstig verslechter zelfs met de dood als gevolg. Echter, met dit in gedachten wil dit nog altijd niet betekenen dat u met succes een aansprakelijkheidsstelling of rechtsgang kunt uitvoeren.

Wat heeft een goede zaak nodig?

Verderop in dit artikel vertel ik meer over dat wat een patiënt bewijzen moet in een letselschadezaak met betrekking tot een medische foute waarbij we spreken van een verkeerde diagnose, de diverse diagnose fouten die gemaakt kunnen worden en waarom een verkeerde diagnose vaker voorkomt bij de spoedeisende eerste hulp.

Hoe bewijst u een medische fout gebaseerd op fouten in de diagnose?
Volgens de wet zijn artsen en doctoren niet altijd aansprakelijk voor alle diagnostische fouten. De wet schrijft patiënten voor dat ze 3 zaken moeten bewijzen willen ze met succes een letselschade zaak indienen en iemand aansprakelijk stellen uit hoofde van een medische fout waaraan een fout in de diagnose ten grondslag ligt.

 1. Er was sprake van een dokter patiënt relatie
 2. De dokter was nalatig, dat houdt in, hij leverde niet de behandeling die je van een vaardige arts zou mogen verwachten
 3. De nalatigheid van de dokter heeft feitelijk schade toegebracht aan de patiënt

De medische letselschadezaken ten aanzien van een medische fout hebben problemen om punt 2 en 3 hard te maken: was de arts nalatig en heeft die nalatigheid schade toegebracht.

letselschade foute diagnose

Was de arts nalatig?

Een verkeerde of te late diagnose zelf is geen bewijs van nalatigheid. Vaardige doktoren kunnen en maken diagnostische fouten zelfs als ze op een redelijk niveau zorg verlenen. Het is van groot belang te bepalen of de dokter vakbekwaam heeft gehandeld hetgeen moet blijken uit een evaluatie van dat wat de arts heeft gedaan of nalaten te doen om tot een juiste diagnose te komen. Dit houdt in dat de ‘differentiaal diagnose’ methode van de arts bekeken moet worden die ten grondslag ligt aan de behandeling.

Een differentiële diagnose of differentiaal diagnose is een wetenschappelijke methode om uit een lijst van mogelijke aandoeningen waaraan een bepaalde patiënt zou kunnen lijden, gegeven de klachten en symptomen die op dat moment bekend zijn, een diagnose te stellen.

Gebaseerd op eerdere beoordeling van de patiënt maakt de arts een lijst van diagnoses op volgorde van waarschijnlijkheid. Vervolgens wordt door middel van testen de waarschijnlijkheid van elke diagnose geanalyseerd op basis van verdere medische observatie van de patiënt en aan de hand van zeer specifieke vragen ten aanzien van de symptomen, de anamnese (medische historie), aanvullend testen en eventuele verwijzingen naar specialisten. Idealiter worden op die manier een aantal mogelijk ziektes uit gesloten gedurende het analyse proces en blijft er slechts een diagnose over. Echter, gezien de onzekere en complexe aard van de medische wetenschap is dit niet altijd het geval.

Soms blijkt na aanvullend onderzoek extra inzicht waardoor hij de lijst met mogelijke oorzaken kan uitbreiden.

In een zaak van medisch falen gebaseerd op een diagnose fout moet de patiënt bewijzen dat een arts met een vergelijkbare specialisatie onder soortgelijke omstandigheden niet deze foute diagnose gemaakt zou hebben ten aanzien van de medische gezondheid van de patiënt. In de praktijk betekent dit dat een van de volgende 2 zaken bewezen moet worden:

 1. De arts heeft niet de correcte mogelijke oorzaak aan de differentiële diagnose toegevoegd terwijl een redelijk deskundige en vaardige arts dat wel gedaan zou hebben;
 2. De arts heeft de correcte diagnose toegevoegd aan de differentiële diagnose maar heeft gefaald bij het uitvoeren van de noodzakelijke test of nagelaten deskundige mening te vragen ten aanzien van de waarschijnlijkheid van de diagnose.

Fouten in diagnostische test

Soms slaagt een arts er niet in om tot een correcte diagnose te komen omdat ze vertrouwen op onnauwkeurige resultaten vanit het laboratorium, beelden van de afdeling radiologie en andere vormen van testen. Dit kan twee oorzaken hebben:

 1. De diagnose apparatuur was defect
 2. Menselijke fouten. Stelt u zich voor dat de resultaten besmet zijn geraakt door een verwisseling, de machine operator of een verkeerde procedure, slecht aflezen van de resultaten of de specialist heeft iets over het hoofd gezien op een röntgenfoto of bij de analyse van weefsel onderzoek.

Hoewel de arts zelf waarschijnlijk niet aansprakelijk kan worden gesteld voor deze medische misser zou men wel een andere persoon verantwoordelijk kunnen stellen zoals de technicus of de specialist die de resultaten verkeerd ‘gelezen’heeft. Ook hier moet de patiënt bewijzen dat de fout het gevolg is van nalatigheid.

Heeft de foutieve diagnose de patiënt letsel toegebracht?

De patiënt moet ook bewijzen dat het nalatig handelen van de arts waardoor de verkeerde of te late diagnose is gesteld de oorzaak is van het letsel dat de patiënt is toegebracht of van invloed is geweest op een verergering die anders niet het geval zou zijn indien de juiste en tijdige diagnose was gesteld. Er moet aangetoond worden dat het een negatieve invloed heeft gehad op het verdere verloop van het letsel. Stelt u zich maar eens voor dat door een vertraagde kanker diagnose de patiënt gedwongen is om zwaardere behandelingen te ondergaan zoals chemotherapie of zelfs dat de patiënt is overleden omdat de kanker niet langer behandelbaar was door uitzaaiingen. Soms kan de patiënt schade ondervinden hoewel de ziekte behandelbaar is omdat door de verkeerde diagnose de kans op verval groter is.

In het zeldzame geval dat een dokter een patiënt diagnosticeert met een ziekte of aandoening die de patiënt niet heeft kan door de patiënt ook geprobeerd worden te bewijzen dat schade is geleden in de vorm van angst, stress, medische problemen en kosten / uitgaven ten aanzien van onnodige behandelingen.

letselschade diagnose foutief rontgenscanner

Wordt een foutieve diagnose gezien als medisch falen in Nederland?

Patiënten hebben een enorme hoeveelheid vertrouwen gen geloof in onze artsen en gezondheidszorg. Zelden zullen wij hun kennis en oordeel in twijfel trekken en in de regel volgen wij het zorgplan dat door hen wordt voorgesteld. Helaas kunnen artsen ook fouten maken bij het bepalen van een ziekte of letsel waaronder kanker, orthopedisch letsel, radiologie, omleidingen, cardiologie, oogheelkunde, zuurstof gebrek in de hersenen en vele anderen. Een foute diagnose kan fatale gevolgen hebben.

In sommige gevallen van verkeerde diagnose of het helemaal niet diagnosticeren kan een arts schuldig zijn aan slechte praktijkvoering. Als u het slachtoffer bent van medisch falen of iemand in uw directe omgeving door toedoen van een verwijtbare verkeerde diagnose van een arts dan is het belangrijk dat u de hulp inroept van een letselschade specialist.

Wat zijn de meest voorkomende diagnostische fouten?

 • nalaten de medische historie te bestuderen. Helaas is dit een veel voorkomende fout. Als een arts de medische geschiedenis niet raadpleegt heeft hij geen compleet beeld van de gezondheid van een persoon, het verleden, allergieën en mogelijke complicaties;
 • slechte communicatie met de patiënt. Als een arts nalaat om goede, diepgaande vragen te stellen of als de patiënt zelf niet in staat is om zijn symptomen adequaat aan te duiden dan kan dit een verkeerde tot gevolg hebben. Slechte communicatie is dus extreem gevaarlijk dus de arts moet ervoor zorgen dat hij de juiste vragen stelt waardoor hij volledig kan begrijpen wat de patiënt ervaart;
 • Fouten in de beoordeling. Heel vaak zijn diagnostische fouten te wijten aan verkeerde besluitvorming door de arts. Als een arts de symptomen van de patiënt negeert of niet de juiste testen afneemt dan brengen zijn de gezondheid van de patiënt in gevaar;
 • nalaten om te handelen op basis van testresultaten. Als testresultaten aangeven dat een patient iets onder de leden heeft dan moeten de analisten dit melden aan de arts. De artst moet dan de noodzakelijke vervolgstappen nemen om de aandoening te behandelen. Als de communicatie procedure gebrekkig is kan het zijn dat niet de juiste diagnose of behandeling wordt ingesteld.

Wanneer beschouwen wij een fout als nalatigheid?

Is elke verkeerde diagnose ook een medische fout in Nederland? Nee, dat is niet het geval. Een verkeerde diagnose is pas een medische fout als bewezen kan worden dat de arts er niet in slaagt om een beoordeling over te dragen die een redelijk bekwaam arts wel zou hebben geleverd.
De bewijsvoering is ten laste van de patiënt in deze. Een letselschade advocaat gespecialiseerd in medische fouten zal gebruik maken van medische experts om aan te tonen hoe de diagnose anders zou zijn uitgevallen wanneer deze zou zijn uitgevoerd door een andere arts.

Daarnaast moet ook aangetoond worden dat de fout letsel tot gevolg heeft. Als dit door middel van overtuigend bewijs kan worden aangetoond dan maakt de patiënt of de familie kans op een correcte letselschade vergoeding.

Welke stappen moet u nemen nadat u slachtoffer ben van een verkeerde diagnose?

Als een arts of verplegend personeel nalatig is geweest bij het diagnosticeren van een aandoening of letsel dan moet u de volgende stappen ondernemen:

 1. Zoek medische hulp van een andere arts. Zorg dat u behandeling krijgt voor uw letsel en laat deze arts uw symptomen onderzoeken en beoordelen in hoeverre dat de andere arts hierin fouten heeft gemaakt;
 2. Verzamel alle papieren. Bewaar alle documenten, rekeningen, afschriften, gemist werk en alles wat er nodig is om de letselschade claim te onderbouwen;
 3. Neem contact op met een ervaren letselschadespecialist. Alleen een ervaren advocaat kan u vertellen of uw behandeling voldoet aan de kenmerken van medische fout. Ga zeker niet naar zo maar een advocaat met uw probleem. Letselschadezaken vereisen veel kennis en ervaring en een netwerk van specialisten.

Onze specialisten

Oscar Hijink
Mark Visser
Marit Herngreen
Ela Timmermans
Rianne Bockhoven
Eelco Driessen

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat